සෝමවංශට පුතුගෙන් අවසන් ගෞරව Photos

somawanshacúfm ysgmq kdhl fukau ck;d fiajl mlaIfha kdhl fidaujxY wurisxy uy;df.a foayhg wjika f.!rj oelaùu i|yd Tyqf.a mq;a biqre wurisxy wo ,kavkfha isg Èjhskg meñ‚fhah'

cúfm ysgmq md'u jika; iurisxy uy;d iu. Èjhskg meñ‚ Tyq ish mshdKkag f.!rj oelaùug tlaúh'

tu wjia:djg cúfm kdhl wkqr l=udr Èidkdhl we;=¿ l%shdldÍka idudðlhska o tlaj isáhy'