සෝමවංශගේ දේහයට අධිකරණ නියෝගයක් Photos

somawanshack;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxyf.a foayh ;ukag Ndrfok f,i {d;Ska l< b,a,Sug wêlrKh wjir ,nd§ ;sfnkjd'

fidaujxY wurisxyf.a {d;s mq;%fhl= jk uhqr wurisxy fudaiula u.ska fuu b,a,Su isÿlr ;snqKd'

ta wkqjhs fld<U w;sf¾l ufyaia;%d;a T.iagd w;m;a;= je,slv fmd,sishg fuu ksfhda.h isÿlf<a'

Tyqf.a urKh iajNdúl urKhla njg mYapd;a urK mÍlaIKfha§ ;yjqre ù we;s w;r" foayh wdodykh lsÍugo wêlrKfha wjirh ysñ ù ;sfnkjd'

fidaujxY wurisxyf.a wjika lghq;=j,g ck;d úuqla;s fmruqfKa j;auka kdhlhka ueÈy;aùug we;s iQodkug Tyqf.a {d;Ska oeä úfrdaOh m< lrkq ,enqjd'

fidaujxY wurisxy Ôj;aj isák iuh ;=< ck;d úuqla;s fmruqfKa j;auka kdhlhka Tyq iïnkaOfhka isÿl< m%ldY ms<sn|j oeä l<lsÍulska isák njhs {d;Ska m%ldY lf<a'

ck;d fiajl mlaIfha cd;sl ixúOdhl chka; úfÊisxy i|yka lf<a mjqf,a {d;Skaf.a m%Odk;ajfhka wjux.,H lñgqjla ilia lr we;s w;r" bka mßndysrj lsisÿ lghq;a;la isÿ fkdjk njhs'

fï iïnkaOfhka ck;d úuqla;s fmruqfKa m%Odk f,alï á,aúka is,ajd i|yka lf<a mjqf,a {d;Skaf.a leue;a;g wkqj wjika lghq;= isÿlsÍu i|yd wjYH iyh ,nd§ug iQodkï njhs'

wNdjm%dma; jQ ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxyf.a foayh fï jkúg n;a;ruq,a, - isxymqr m%foaYfha msysá Tyqf.a ifydaoßhf.a ksjfia uyck f.!rjh i|yd ;ekam;a lr ;sfnkjd'

Tyqf.a wjika lghq;= wksoaod fnd/,a, fmdÿ iqidk N=ñfha§ isÿlsÍug kshñ;hs'