දරුවා ඉදිරියේ ලිංගිකව එක්වු යුවළ Video

child;u orejka bÈßfha ,sx.slj tlajQ hqj,la ms<sn| mD;=.d,fhka jd¾;d fjkjd' fï ms<sn| fï jk úg fmd,sia mÍlaIKhlao wrU,d ;sfhkjd lsh,d ;uhs jd¾;d fjkafka'

iudc cd, fjí wvú yryd fuu ùäfhdaj f,da mqrd m%isoaêhg m;a jQ úg ;uhs mD;=.d,fha wdrlaIl wxY fï ms<sn| mÍlaIK lrkak mgka wrka ;sfhkafka'

tys oelafjkafka ;u Èh‚h <Õ isáh§ Tjqka fofokd m%isoaO ia:dkhl ,sx.slj tlajk wdldrhhs' fuh ryis.;j má.; l, wfhl= iudc cd, yryd m%isoaO lr ;sfnkjd'