එකම පවුලේ 3ක් මියගිය හැටි: CCTV video

planekj;d ;snQ fudag¾ r:hla u;g .=jkahdkhla lvd jeàfuka ;sfofkl= ñhf.dia ;sfí'

fuu wjdikdjka; wk;=ßka ñhf.dia we;af;a lvdjegqKq ieye,a¨‍ .=jka hdkfha isá .=jka kshuqjßh" wef.a ieñhd iy Tyqf.a fidhqrd hs'

fuu wk;=r isÿjk wdldrh wod< fudag¾ r:h kj;d ;snQ ia:dkh wi, ;snQ CCTV leurdjl igyka ù we;s w;r fuh wfußldfõ yQiagka ys isÿjQjls'CCTV ùäfhdaj my;ska krUkak > > >