අනියම් පෙම මාට්ටු ! - Video

 cuckolded husband tying up his cheating wife and her lover before
;ukaf.a ìß| wi,ajeisfhla iu. wkshï iïnkaOhla ;sfhkjd lsh, iel lrmq mqoa.,fhla ojia .dkla ;siafia fï .ek wjOdkfhka isg ;sfnkjd'

fldfyduyß ojila fï fokakj w;gu wyqjqKq fj,dfõ fyd|gu flaka;s .sh thd lrmq jefâ ;uhs fï';ukaf.a ìß|jhs wi,ajeishjhs ,Kqj,ska ne|,d ta fokakg fyd|gu myr ÿkakd'

ta fokakf.a ioafoa weyqKq wi,ajeisfhda yefudau fï ;ekg /iajqfKa fudllao fjkafka lsh, n,kak' t;k ysgmq flfkla ;uhs fï isoaêh cx.u ÿrl;kfhka má.; lr,d ;snqfKa'