සරාගී කිම් නිරුවත් වෙයි (VIDEO)

kimiEu Èklu mdfya f,dalfha wjOdkh Èkd.ekSug iu;a ù isák ird.S rEmjdyskS ;rej lsï ldfâIshka iqm%lg GQ iÕrdfõ ljrh fjkqfjka wv ksrej;a PdhdrEmhlg fmkS ys| ;sfí'

GQ iÕrdfõ wfußldkq ixialrKfha ljrh fjkqfjka lsï fmkS isá m<uq wjia:dj f,i úfoia udOHhka úiska fuh y÷kajd § we;'

f,o¾j,ska ieliQ celÜgqjlska ;u mshhqre iy ryia m%foaYh jidf.k isák mßÈ weh fuu PdhdrEmhg fmkS isg we;s w;r weh lsisÿ we÷ula weÕ,df.k fkdisáh;a weh me<| isák wef.a Èhuka;s ux., uqÿj ms<sn|j cd;Hka;r udOH úfYaIfhka jd¾;d lr ;sfnkq oelsh yels h'

msgljrhg wu;rj GQ iÕrdj fjkqfjka lsï ldfâIshka ;j;a PdhdrEm lsysmhlgu fmkS ys| ;sfnk w;r tajd o wef.a isref¾ ird.Snj ukdj fmkajk tajd h'

35 yeúßÈ lsï fofore ujlajk w;r miq.sh foieïnrfha weh ish fojk orejd ìysl<d h'


lsï ldfâIshka GQ iÕrdj fjkqfjka fmkSisá PdhdrEm my;ska