යෝෂිතට ඇප

yoshitha.,alsiai ufyaia;%d;a wêlrKhg bÈßm;a l< ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaIf.a mq;%fhl= jk fhdaIs; rdcmlaIg wêlrKh wem ,nd§ ;sfí'

ta .,alsiai" ñysÿ udjf;a bvul whs;sh iïnkaO kvqjlg wod<jhs'

fï w;r rlaIs; nkaOkd.dr .;j isák ysgmq cHේIaG ksfhdacH fmd,siam;s wkqr fiakdkdhl m%;sldr i|yd Y%S chj¾Okmqr uy frday,g we;=<;a lr ;sfí'

Bfha rd;%s fkajdisl m%;sldr i|yd wkqr fiakdkdhlj Y%S chj¾Okmqr frday,g we;=<;a l< njhs nkaOkd.dr flduidßia ckrd,a ksYdka; Okisxy i|yka lf<a '

wêlrK ksfhda.hlg wkqj ffjoH mÍlaIKhlg Ndckh l< wjia:dfõ  wkqr fiakdkdhlg fkajdisl m%;sldr ,ndÈh hq;= njg ffjoHjreka ks¾foaY lr we;'

r.¾ l%Svl jiSï ;dcq§kaf.a >d;kh ms<sn|j f;dr;=re jika lsÍfï fpdaokdj u; w;awvx.=jg .;a ysgmq cHේIaG ksfhdacH fmd,siam;s wkqr fiakdkdhl rlaIs; nkaOkd.dr .; lr ;sfí'