දැරියට උපත් පාලන සැත්කමක්‌ කරලා !

child
mshdf.ka yd fmïj;df.ka w;jrhg ,la‌jQ nd,jhia‌ldr oeßhlg Wm;a md,k ie;aula‌ isÿ l< rcfha ffjoHjrhl= fidhd .ïfmd< fmd,sish mÍla‌IKhla‌ wrUd we;'

oeßhf.a mshd rla‌Is; nkaOkd.dr .; fldg we;s w;r isoaêfhka miq ieÕù isá fmïj;d w;awvx.=jg f.k .ïfmd< wêlrKh fj; bÈßm;a lsÍfuka miq ufyia‌;%d;a pdkaokS óf.dv uy;añh Tyq ,nk 22 ola‌jd rla‌Is; nkaOkd.dr .; lrk f,i ksfhda. l<dh'

.ïfmd< fndaj, m%foaYfha mÈxÑ 15 yeúßÈ oeßh ish mshdf.a w;jrhg ,la‌j we;s w;r miqj ksjig meñK Kh fok fm!oa.,sl wdh;khl 23 yeúßÈ wfhl= iuÕ weh fma%u in|;djla‌ f.dv k.df.k Tyq iuÕ fydr ryfia ñkqjkaf.dv jákdmy m%foaYhg m,df.dia‌ we;'

fudyq iuÕ fuu nd,jhia‌ldßh udi 5 la‌ mjq,a ld we;s w;r Tyqf.a wkshï in|;d .ek wdrjq,la‌ we;s ù kej; oeßh fndaj, ksjig meñK ;sfí'

ta w;r .ïjdiSka úiska fuu oeßh mshdf.a w;jrhg ,la‌j we;s nj i|yka fldg uOHu m<d;a ksfhdacH fmd,sia‌m;sjrhdg fm;aiula‌ bÈßm;a lsÍu ksid ta ms<sn|j mÍla‌IK mj;ajd mshd w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

fmïj;d w;awvx.=jg .ekSug lSm wjia‌:djlu .ïfmd< isg ñkqjkaf.dvg .sho Tyq ieÕù we;'

ta w;r fudyq ;j;a újdyhla‌ lr .ekSfuka miq úfoaY .; ùug iQodkï ùula‌ ms<sn|j f;dr;=re ,eîu ksid Wml%uYS,S f,i .ïfmd< fmd,sisfha wmrdO wxY ia‌:dkdêm;s jrhd fudyq w;awvx.=jg f.k ;sì‚'

fudyq iuÕ udi 5 la‌ mjq,a lk w;r ;=r ñkqjkaf.dv jákdmy rcfha ffjoH uOHia‌:dkhlska oeßhg rcfha ffjoHjrhl= Wm;a md,k ie;alula‌o isÿlr we;s nj wkdjrKh ùu ksid ta ms<sn|j mÍla‌IK mj;ajd tu ffjoHjrhd w;awvx.=jg .ekSu i|ydo fufia mÍla‌IK wrUd ;sfí'