ජංගම දුරකතන හොරෙන් බැලීම - Video

mobile
fmdÿ m%jdyk fiajh Ndú;d lrk úg wi< isák mqoa.,hd Tnf.a ÿrl:kh foi n,d isàu ksid Tn;a wmyiq;djg m;aj ;sfío@

tu .eg¿jg ms<shula ;=¾lsfha fjfik 42 yeúßÈ cx.u ÿrl;k w¨‍;a jähd lrkafkl= jk fc,d,a .=.¾ úiska y÷kajd § ;sfí'

;=¾lsfha ìiañ,a k.rfha fjfik fc,d,a úiska fuf,i ks¾udKh lr we;af;a ysñlreg muKla iaudÜ f*daka Wmdx.fha ;srh keròh yels lKakdä l=Üguls'


tys§ iaudÜ f*daka Wmdx.fha ;srh iqÿ meyefhka Èia jk w;r tys Èiajk foa keröug kñ tu lKakdä l=Ügu me<£h hq;= fõ'

wefußldkq ‌fvd,¾ 10la jeks w‌vq úhoulska ksIamdokh l< yels fuu ;dlaIKh ,emafgdma iy rEmjdyskS i|ydo Ndú;d l< yels nj Tyq mjihs'