අවසන් ටෙස්ට් තරගය විසඳුම් නෑ

England v Sri Lanka: third Test, day fiveixpdrl Y%S ,xld lKavdhu yd tx.,ka; lKavdhu w;r ft;sydisl f,daâia l%Svdx.Kfha meje;s f;jeks yd wjika fgiaÜ ;r.h ch mrdcfhka f;drj Bfha ^13od& ksudjg m;aúh'

ta wkqj jir 16la ;siafia Y%S ,xld lKavdhu f,daâia l%Svdx.Kfha fgiaÜ ;r.hla mrdch fkdùfï jd¾;dj ;jÿrg;a /l.ekSug iu;aúh' flfia kuq;a ;r. 2 - 0 la f,i i;aldrl tx.,ka; lKavdhug ;r.dj,sfha ch ysñúh'

ch.%yKh i|yd ,l=Kq 362l b,lalhla yUdhñka ;u fojeks bksu l%Svdlrñka isá Y%S ,xld lKavdhu isjqjeks Èkg fmf¾od ^12od& ;r.h k;r lrk úg lsisfjl=;a fkdoeù ,l=Kq 32la /ialrf.k isáfhah' ta wkqj Tjqkag ch.%yKh i|yd Bfha Èkh ;=< ,l=Kq 330la /ialr.; hq;=j ;sì‚'

flfia kuq;a Bfha ^13od& Èkfha we|ye¿Kq j¾Idj fya;=fjka Èjd wdydrh jkf;la lsisÿ mkaÿjdrhla l%SvdlsÍug fkdyels jQ w;r" ta fya;=fjka Èjd wdydrfhka miq ;r.h wdrïN lsÍug lghq;= lf<ah' flfia kuq;a bka wk;=rejo ;r.hg úáka úg j¾Idfjka ndOd meñKqkq fyhska ;r.h w;aysgqùug ;r. ;Srljrhd lghq;= lf<ah' ;r.h w;aysgqjk úg Y%S ,xld lKavdhu tla lvq,a,la oeù ,l=Kq 78 la /ialrf.kch.%yKhg ,l=Kq 284la miqmiska isáfhah'

fkdoeù lvq,af,a /£ isá Èuq;a lreKdr;ak ,l=Kq37la yd l=i,a fukaäia ,l=Kq 17la /ialrf.k isáhy'

fuu ;r.fha ;u fojeks bksu l%Svdl< tx.,ka; lKavdhu lvq¨‍ 07la oeù ,l=Kq 233 la /ialr bksu w;aysgqjQ w;r" ta wkqj Y%S ,xldjg ch.%yKh i|yd ,l=Kq 362l b,lalhla ysñúh'

miq.sh n%yiam;skaod ^09od& wdrïN jQ fuu ;r.fha ldisfha jdish Èkd m<uqj mkaÿjg myr§u f;dard.;a tx.,ka; lKavdhu m<uq bksug ish,a,ka oeù ,l=Kq 416 la /ialsÍug iu;ajQ w;r" Bg ms<s;=re f,i Y%S ,xld lKavdhug m<uq bksu fjkqfjka ish,a,ka oeù /ialsÍug yelsjQfha ,l=Kq 288la mu‚'

;r.fha ùrhd f,i fcdkS fnhdiafgda iïudk Èkd.;a w;r" ;r.dj,sfha ùrhd f,i Tyq ^fnhdiafgda& yd fl!Id,a iïudk Èkd.;ay'

tx.,ka;h m<uq bksu  416$10 ^mkaÿjdr 128'4&

fcdkS fnhdiafgda ^fkdoeù& 167 ^251" 4x18&" wef,iafghd¾ l=la  85 ^173" 4x9&" l%sia fjdalaia 66 ^142" 4x8&" rx.k fyar;a 4$81 ^36&" iqrx. ,laud,a 3$90 ^27&" kqjka m%§ma  2$104 ^27&

Y%S ,xldj m<uq bksu 288$10 ^mkaÿjdr 95'1&

fl!Id,a is,ajd 79 ^152" 4x10&" Èuq;a lreKdr;ak 50 ^101" 4x7&" l=i,a fmf¾rd 42 ^73" 4x7&" rx.k fyar;a 31 ^49" 4x5&" iaàjka *ska 3$59 ^18&" l%sia fjdalaia 3$31 ^17'1&

tx.,ka;h fojeks bksu 233$7 ^mkaÿjdr 71&

wef,laia fya,aia 94 ^179" 4x10" 6x1&" wef,iaáhd¾ l=la fkdoeù 49^86" 4x3" 6x1&"  fcdkS fnidiafgdaõ 32 ^72" 4x1&" kqjka m%§ma 3$37 ^15&" Yñkao trx. 3$58 ^14&

Y%S ,xldj fojeks bksu78$1 ^mkaÿjdr 24'2&

Èuq;a lreKdr;ak fkdoeù 37^66" 4x6&" l=i,a fukaäia fkdoeù 17 ^30" 4x2" 6x1&" fl!Id,a is,ajd16 ^51" 4x3&" fÊïia wekav¾ika 1$27 ^9&