ලංකාව දිනයි

lanka
ÈfkaIa pkaÈud,af.a úYsIag ms;syrUh;a yd fldavqldr oiqka Ydklf.a ;=ka bßhõ ola‍I;d;a fya;=fjka i;aldrl wh¾,ka; lKavdhu mrdch lr ní,skays wo ^16od& mej;s m<uq tlaÈk ;r.fhka vlaj¾;a ¨‍úia kHdh wkqj ,l=Kq 75l chla ,eîug ixpdrl Y%S ,xld lKavdhu iu;aúh' fuu ch.%yKh;a iu. ;r. follska iukaú; tlaÈk ;r.dj,sh ;r. 1-0 la f,i fmruqK .ekSug Y%S ,xldjg yelsúh'

Y%S ,xld lKavdhfuka t,a, jQ ,l=Kq 304l b,lalhg ms<s;=re bksu l%Svd lrñka isá wh¾,ka; lKavdhu mkaÿjdr 32'3 la l%Svd lrñka isáh§ j¾Idfjka ndOd we;s jQ w;r" ta jkúg Tjqyq lvq¨‍ 04 la oeù ,l=Kq 164 la /ialrf.k isáhy' tu m%udo jQ ld,h fya;=fjka kej; ;r.h wdrïN lsÍfï§ Tjqkag mkaÿjdr 47l§ ,l=Kq 293l b,lalhla ysñjQ w;r" Bg ms<s;=re f,i wh¾,ka; lKavdhug ish,a,ka oeù /ialsÍug yelsjQfha ,l=Kq 216la mu‚'

wh¾,ka; bksu ch.%dyS udj;g /f.k taug oeä W;aiydhla .;a kdhl ú,shï fmdg¾*S,aâ wdrïNl ms;slre f,i msúi ,l=Kq 73 la yd miqfm< Y;a;sula l< flúka T^n%hka /ial< fõ.j;a ,l=Kq 64 yefrkakg fjk;a ms;slrefjl=g Y%S ,xldfjka ch.%yKh Wÿrd.; yels bksula l%Svd lsÍug fkdyels úh'

fuys§ Y%S ,xldj fjkqfjka úYsIag mkaÿ heùul ksr; jQ oiqka Ydkl lvq¨‍ 05 la ì|fy,Sug iu;aúh' fuh oiqkaf.a m<uq tlaÈk cd;Hka;r ;r.h jQ w;r" m<uq tlaÈk ;r.fha§u lvq¨‍ 05 la ojdÆ f,dj 12 jeks mkaÿ hjkakd f,i Tyq l%slÜ jd¾;d w;rg tlaúh'

wh¾,ka; lKavdhfï werhqfuka m<uqj mkaÿjg myrÿka Y%S ,xld lKavdhu mkaÿjdr 50 wjidkfha§ lvq¨‍ 07 la oeù ,l=Kq 303la /ialsÍug iu;aúh'

l=i,a cks;a iu.ska okqIal .=K;s,l Y%S ,xld bksu wdrïN l< w;r" Tjqka fofokd m<uq lvq,a,g ,l=Kq 42l in|;djla tlal<y' flfia kuq;a fuu in|;dj f.dvke.Sfï§ l=i,af.a bksu muKla biau;=jQ w;r" tys m<uq lvq,a, f,i OkqIal oeùhk úg /ialrf.k isáfha ,l=Kq 09 la mu‚' bka wk;=rej l=i,ago jeäfõ,djla lvq,af,a /£ isàug fkdyelsjQ w;r" uq¿ ,l=Kq 47la jkúg mkaÿ 38l§ ,l=Kq 32 la /ialrf.k isáh§ Tyq msáfhka bj;aj .sfhah'

flfia kuq;a tu oeùhdï wh¾,ka; mkaÿ hjkakkag Y%S ,xld bksu md,kh lsÍug ;rï fya;=jla fkdjQ w;r" f;jeks lvq,a, ÈfkaIa pkaÈud,a yd m<uq tlaÈk cd;Hka;r ;r.hg l%Svdl< l=i,a fukaäia ,l=Kq 82 l in|;djla f.dvke.Sug iu;aúh' meyeÈ,s wkd.;hl fmrksñ;s fmkakqï l< l=i,a" ish l=¨‍÷,a tlaÈk ;r.fha§u ,l=Kq 51 la /ialr f;jeks lvq,a, f,i oeù .sfhah'

l=i,af.ka miq pkaÈud,a iu.ska tlajQ kdhl wekacf,da ue;sõia Y%S ,xld bksu uq¿ ,l=Kq 217 olajd /f.k wd w;r" Tjqka fofokd 88l in|;djla f.dvk.d isáh§" ,l=Kq 48 /ialrf.k isá ue;sõia oeù .sfhah'

fuu ;r.fha§ Y%S ,xld l%Svlhka ;sfofkl= tlaÈk cd;Hka;r jrï Èkd.ekSug iu;ajQ w;r" tu wjia:dj ysñlr.;a oiqka Ydkl m%ydr;aul ,l=Kq 42la bksug odhl lf<ah' y;f¾ myr 05 la yd yfha myr 03 la wka;¾.; jQ oiqka bksug jeh jQfha mkaÿ 19 la mu‚'

flfia kuq;a wjika mkaÿjdr lsysmfha§ Y%S ,xld ,l=Kq mqjrej Tijd ;eîug W;aiy oeÍu fya;=fjka oiqkaf.a miq msáhg msúis iSlal=f.a m%ikak ^0& yd Wmq,a ;rx.g ^7& ie,lsh yels ola‍I;djla bÈßm;a lsÍug fkdyels úh'