හානි වූ සාලාව කඩමණ්ඩිය Photos

salawafldia.u id,dj hqo yuqod uOHu wú .nvdfõ isÿjQ msmsrefuka oeäf,i ydks jQ id,dj lvuKaäh fï jkúg Èia jkafka fï whqßks'