කුසල් හෙට තරගබිමේ

kusal
;ykñka miq f,daâia lS‍%vdmsáfha§ h<s Y%S‍% ,xld lKavdhu ksfhdackh lrkakg ,eîu ;ukag ,enqKq jákd wjia:djla njhs l=i,a ðks;a fmf¾rd m‍%ldY lf<a'

fyg ^09& wdrïN jk tx.,ka; Y%S‍% ,xld ;=kajk fgiaÜ ;rÕfha§ h<s;a Tyq cd;Hka;r ;rÕìug wj;S¾K fjkjd'

udi 6 l ;ykï ld,hlg miqjhs l=i,a h<s;a Y%S‍% ,xldj ksfhdackh lrkafka' tx.,ka;fha meje;afjk mqyqKq ieish w;r;=r cd;Hka;r udOHhg woyia olajñka Tyq fï nj m‍%ldY l<d'