මහරගම උද්ඝෝෂණයක් Photos

maharagama
f;d. yd is,a,r fjf<kaoka u; jeÜ nÿ mekùug úfrdaOh m< lrñka uyr.u fj<| ix.ï tluq;=j wo ^17& uyr.u k.rfha § Woaf>daIKhl ksr; úh'

wo WoEik 10 g muK fï úfrdaO;dj wdrïN jqfKa uyr.u muqKqj m‍%foaYfha§'úfrdaO;dlrejka md .ukska uyr.u k.rh olajd meñ‚hd'

uyr.u fj<÷kaf.a tluq;=j úiska ixúOdk lr ;snQ fï úfrdaO;djg iyh m<lrñka uyr.u k.rfha we;eï lvidmamq jid oud ;snqKd' kuq;a úfrdaO;dj meje;afjk w;r;=r újD;j ;snQ lvidmamq jid ouk f,i úfrdaO;dlrejka n, lrk whqre o oel.kakg ,enqKd'

mehl muK ld,hla uyr.u k.rfha meje;ajqKq fï úfrdaO;dj fya;=fjka tu m‍%foaYfha jdyk ;onohla o we;s jQ w;r fmrjre 11 g muK úfrdaO;dj wjika flreKd'