සුමංගල හිමිත් අලි චෝදනා

sumangala
w,s frdIdka keue;a;d iu. tla fjñka kS;s úfrdaë w,s cdjdrul ksr; jQ fldf<dkakdfõ iqux., ysñhka <Õ§u w;awvx.=jg .ekSfï iQodkula mj;sk nj úYajdi lghq;= wdrxÑ ud¾. mjihs'

iïfndaê úydrhg w,shl= úlsŒfï .kqfokqjl ueÈy;alrejl= f,i fldf<dkakdfõ iqux., ysñhka iïnkaO ù we;s nj wmrdO mÍlaIK fomd¾;fïka;=j fïjkúg ;yjqre lrf.k we;ehs o tu wdrxÑud¾. mjihs'

oekg" Wvqfõ Oïudf,dal ysñhka kS;s úfrdaëj w,s <Õ ;nd .ekSfï kvqjl wem u; jev isák w;r kqÿf¾§ tu mÍlaIKo läkï lsÍug úu¾IK lKavdhï ie<iqï ilia lr we;'

fï w;r wdrlaIl wud;HxYfha ysgmq f,alï f.daGdNh rdcmlaI kS;s úfrdaë f,i <Õ ;nd.;a w,s megjqka fofokl= yd ysgmq ckdêm;sjrhdf.a wdrlaIlhl= jQ `fïc¾ fkú,a` kue;a;d i;=j isá w,s megjl= ms<sn|jo mÍlaIK fujkúgg;a wdrïN ù we;'

fuu ish¨‍ `w,s úu¾Yk` hg.ikakehs hymd,k wdKavqfõ `by<u` ;eka j,ska n,mEï t,a,fjñka mj;sk njo jd¾;dfõ'