වැඩිකල් ජීවත් වෙන්න ඇපල් කන්න

apple
Èklg wem,a f.ähla wdydrhg .ekSu urKhg m;aùfï wjodku ishhg 35lska wvqjk nj wOHhkhlska wkdjrKh ù we;'

iEu Èkl§u .%Eï ishhla n/;s wem,a f.ähla ^l=vd wem,a f.ähla& wdydrhg .kakd ldka;djkaf.a wdhQ wfmalaIdj tfia wem,a f.ähla wdydrhg fkd.kakd ldka;djkag jvd jeä nj tu wOHhkh l< m¾fhaIlfhda mji;s'

jir 15la mqrd jhi 70;a 85;a w;r úY%dñl msßila fufia wOHhkhg lr we;af;a fjiagka ´iafÜ%,shd úYajúoHd,fha m¾fhaIlfhda msßils'

tu lKavdhu úY%dñlhka 1"456la wOHhkh lr we;s w;r Tjqkaf.a u¾;H;djg wem,a wdydrhg .ekSu n,mE we;s wdldrh b;d jeä nj tys§ wkdjrKh ù we;' tysÈ wOHhkhg iïnkaO lr.kakd ,o msßif.ka wdydr iïnkaOfhka m%Yakdj,shla bÈßm;a lrñka f;dr;=re ,nd.ekSug m¾fhaIlfhda lghq;= lr ;snq‚'
 
ffokslj fjk;a m<;=re j¾. wdydrhg .ekSu o úúO fi!LH m%;s,dN f.k fok nj fuysÈ wkdjrKh jQ m¾fhaIlfhda fmkajdfo;s'

wem,aj, fl¢ úYd, m%udKhla o ifï we;s *af,ajfkdhsÙ o wvx.= jk nj;a m¾fhaIlfhda fmkajd fo;s'

*af,ajfkdhsÙia’ hkq m<;=re yd t<j¿j, wvx.= jk Ydl ixfhda.hls' *af,ajfkdhsÙiawem,a" fnß m<;=re" fmhd¾ia" iafg%dafnÍ yd rdnqj, jeä jYfhka wvx.= fjhs' iෛ, úkdY ùu j<lajk m%;sTlaisldrl o wem,aj, wvx.=jk nj m¾fhaIlfhda mji;s'
^fâ,sfï,a weiqfrks&