කෙහෙළිය FCIDයට

keheliyaysgmq wud;H flfy<sh rUqlaje,a, fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih fj; wo le|jd ;snqKd' ta  Tyqf.a mdofha ie;alula isÿlsÍug remsh,a ñ,shk úiail uqo,la jehl< nj lshk isoaêhla iïnkaOfhka m%ldYhla ,nd§ughs'

fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih l< oekqï§ulg wkqj ysgmq wud;H flfy<sh rUqlaje,a, fmrjre 9'30g muK tu fldÜGdih fj; meñ‚hd'

´iafÜ%,shdkqfõ § ta Tyqf.a mdofha isÿl< ie;alula i|yd remsh,a ñ,shk úiail uqo,la jeh lsÍfï isoaêhla iïnkaOfhka m%ldY ,nd.ekSu i|yd Tyq le|jd ;snQ njhs fmd,sia uQ,H wmrdO fldÜGdih i|yka lf<a'