කොස්ගම තවත් අනතුරක් අබියසද?

kosgama
bl=;a od id,dj wú .nvd ixlS¾Kfha isÿ jQ msmsßu ksid NS;shg m;a ck;djg ;j;a wm,hla ,.d fjñka mj;S'

1994 j¾Ifha § by, fldia.u msysgqjk ,o frdah,a *a¾kajqâ fmdaisf,ka ,xld l¾udka; Yd,dfjys we;s .Eia gexls 3 msmsÍfï wjodkula Woa.; jqjfyd;a ta ioyd lsisu wdrla‍Is; l%shdud¾.hla ke;s ùu fuys we;s oreKqu ;;ajhhs'

b;d Wiia ;;ajfha NdKav ksmojk wdh;khla jqjo fuys ksis wdrla‍Is; l%u wkq.ukh fkdlsÍu olakg we;s w;r wjg m%foaY jdiSkag .Eia gexls fkdfmkSu ioyd weianeiafgdaia ;yvq j,ska jeg wdjrKh lr ;sfí'

miq.sh Èk j, id,dj lojqf¾ isÿ jQ msmsÍu;a iu. lïyf,a md,kdêldßh j;=r fydaia fhdod .ksñka wod, gexls r;a ùu je,laùug lghq;= lrk w;r m%foaY jdiSka tu m%foaYhg meñŒuo je,laùug lghq;= lf,a tys we;s wkdrlaIs; nj ksidh'

by, fldia.u ;j;a id,djla fkdlsÍug j.lsjhq;a;ka oekqj;a lsÍug j.lsjhq;= ckudOHfõ§ka f,i Tn ieuf.ka b,a,d isák w;r m%foaYjdiskaf.ka jeä úia;r wksjd¾hfhkau Tng ,efnkq we;'

.+.,a uemaia ,skal=j https://goo.gl/maps/ToYD9NpRUqE2

weuqKqu(
1'l¾udka; Yd,dfõ msysàu iy wjg k.rhka'
2'l¾udka; Yd,dfõ msysàu yd .Eia gexls'
3'.Eia gexls'
4'.Eia gexls j, ióm o¾Yk'
5'weianeiafgdaia ;yvq j,ska jeg wdjrKh lsÍu'
6'l¾udka; Yd,dfõ f.aÜgqj'


ñg"
úYajdiS"
m%shx.sl .=Kj¾Ok
by, fldia.u'