තවත් PET ස්කෑනරයක් දෙනවා

pet rajithauyr.u ms<sld frday,g fmÜ ialEka hka;%hla ñ,§ .ekSu i|yd ck;dj l< mß;Hd.h iqúfYaIS mß;Hd.hla nj;a tu mß;Hd.h ck;dj fkdfhla jr isÿ lrk mß;Hd. w;r fï mß;Hd.h bÈßfhkau ;sfnk nj fi!LH wud;H rdð; fiakdr;ak uy;d mejeiSh'

tfiau tu uqo,ska fmÜ ialEkrhla ñ,È .ekSfï§ ta yd ;j;a fmÜ ialEkrhla rcfha úhoñka ck;djg ,ndfok nj;a Tyq mejeiSh'

˜‍ck;dj fkdfhla wdldrfha mß;Hd. fi!LH lafIa;%hg lrkjd' fuh ta w;r iqúfYaI mß;Hd.hla f,i oelaúh yelshs' ta i|yd tla jQ ish¨‍ fokdgu uf.a ia;=;sh m< lrkjd' tfiau fï fmÜ ialEkrh ,efnoa§ rcfha úho‍fuka ;j;a fmÜ ialErkhla wms ck;djg ,nd fokjd' th ,nk udifha § ,nd §ug wms n,dfmdfrd;a;= fjkjd˜‍ hehs wud;Hjrhd mejiSh'