මෛත්‍රීට හා මහින්දට FB Likes මිලියනයක්

maithrickm;s ffu;%Smd, isßfiak uy;d f*ianqla jd¾;djla ;eîug iu;aj isà'

ta ,xldfõ f*ianqla msgqjla ;=< wvqu ld,hlska jeäu ukdm ^Likes& ,nd.;a mqoa.,hd njg m;afjñ‚'

isßfiak uy;d óg meh lsysmhlg fmr ish msgqfõ ukdm ^Likes& .Kk ñ,shkh blaujd hdug iu;a úh'

ta uy;df.a f*ianqla msgqj ukdm ^Likes& ñ,shkh miqlr .sfha jir tlyudrl muK wvq ld,hlsks'

ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;do ukdm ^Likes& ñ,shkh miqlr .sh iudchg tlaj isák w;r Tyq wod< b,lalhg <ÕdjQfha jir kuhyudrl muK ld,hla jehlrñks'