සුසන්තිකා රෝහලේ

susanthika jayasinghe
m%lg u<, l%Svd Y+Í iqika;sld chisxy wo WoEik ;=jd, iys;j .ïmy frday,g we;=<;a lr ;sfnkjd' weh fï wdldrhg ;=jd, ,nd we;af;a wef.a ieñhdf.a myrlEug ,laùu ksid nj frday,a fmd,sish oekqj;aùfuka wk;=rej wef.a ieñhd jk Oïñl kkao l=udr uy;dj je,sfõßh fmd,sish u.ska ielmsg w;awvx.=jg f.k we;' 

ñka by; 2011 jif¾§o fï wdldrhgu iqika;sld .Dyia: m%pKav;ajhg ,la úh' 2011 wfm%a,a ui iqika;sldg myr§fï isÿùula ksid ieñhd fmd,sish w;awvx.=jg m;ajQ mqj;la fydrK m%foaYfha Tjqka jdih lrñka isáh§o jd¾;d úh' tys§ ieñhd wem u; ksoyia lr ;snqfka oeä wjjdo ,nd§fuka wk;=rejhs'

iqika;sld foore ujl jk w;r wef.a ieñhdo wef.a mqyqKqlre f,i l,la fiajh l< u<, l%Svlfhls'