ලංකා කණ්ඩායමට ජය

Sri Lanka vs Ireland 2nd ODI
wh¾,ka;hg tfrysj meje;s fojeks ;r.h;a úYsIaG f,i ch .ekSug Y%S ,xld lKavdhug Bfha ^18& yelsjqKd'

fï ;r.fha ldisfha jdish Èkd.;a wh¾,ka; lKavdhu uq,skau mkaÿjg myr§u ioyd Y%S ,xld ms,g msáhg wdrdOkd lr isáhd'

ta wkqj msáhg meñ‚ Y%S ,xld ms;slrejka mkaÿjdr 50 ;=¿ lvq¿ 8la oeù ,l=K 377la /ialr .ekSug iu;ajqKd'

tys§ úYsIaG ms;syrUhl ksr; jqkq l=i,a fmf¾rd mkaÿ 126lÈ yfha myr 2la iy y;f¾ myr 16la iu. ,l=Kq 135la ,nd.;a;d'

Tyqg wk.s iydhla ,ndfoñka iSl=f.a m%ikak fõ.j;a ,l=Kq 95la ,nd.;af;a mkaÿ 46lÈ yfha myr 9la iy  y;f¾ myr 5la tlalhs'

óg wu;rj OkqIal .=K;s,l ,l=Kq 63la ,nd.ekSug iu;ajqKd'

Y%S ,xld ,l=Kq mqjrej my;ska…''
Sri Lanka vs Ireland 2nd ODI
 wk;=rej msáhg meñ‚ wh¾,ka; lKavdhug mkaÿjdr 45la ;=< ish¨‍fokd oeù /ialr .ekSug yels jqfka ,l=Kq 241la muKhs'

mkaÿ heùfïÈ Y%S ,xld ms, fjkqfjka iqrx. ,laud,a lvq¿ 4la ojd.ekSug iu;a jqKd'

tfuka iSl=f.a m%ikak lvq¿ folla ojd.;a;d'

ta wkqj fï ;r.fha ,l=Kq 136lska ch .ekSug Y%S ,xld ms, iu;aj ;sfnkjd'

wh¾,ka; ,l=Kq mqjrej my;ska n,kak…''
 fï ;r.fha úfYaI wjia:d iys; ùäfhda my;ska krUkak