සෝමවංශ ගැන අනුර තැබූ Facebook සටහන

anura jvp
ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;df.a yÈis wNdjm%dma; ùu iïnkaOfhka ck;d úuqla;s fmruqfKa j¾;udk kdhl wkqr l=udr Èidkhl ish f*ianqla .sKqu Tiafia fYdalh m%ldY lr ;sfnkjd'

Tyq tys i|yka lr we;af;a
‘‘wurisxy fidhqr"

ujqìfï mSvdjg whqla;shg widOdrKhg ,la jQ iqjyila ñksiqkaf.a úuqla;sh fjkqfjka Tn ú¢k ,o ÿla .eyeg lrk ,o wfkalúo lemlsÍï yd ,nd ÿka ffOrH iod wurŒhhs' Tng wmf.a wdpdrh''‘‘ f,iskqhs'''
;u f*ianqla .sKqfï ljrfha PdhdrEmh fjkia lr we;s wkqr l=udr Èidkdhl uy;d ta i|yd fidaujxY wurisxy uy;df.a mer‚ fiahdrejla tlalr ;sfnkjd'tu fiahdrefõ fidaujxY wurisxy uy;df.a ìß| whsrdx.kS uqKisxy uy;añh o isákjd'tu fiahdrej my;ska oelafjkjd'
fidaujxY wurisxy uy;d ñh hk úg 73 jeks úfha miqjqKd'

fï w;r ck;d úuqla;s fmruqK ksl=;al, ksfõokh my; mßÈ -