වෑන් රියෙන් මරුවා එයි

deadwo WoEik 9'45 g muK l;r.u isg ;siaiuydru n,d .uka .;a jEka r:hlg ud¾.fha wi< isá 17 yeúßÈ ;re‚hlao hg lrñka ßh wk;=rla isÿj ;sfí'

fuu wk;=ßka ñhf.dia we;af;a ;siaiuydrdu cq,am,a,u mÈxÑj isá l=reúgf.a chka;s ufyaIsld kue;s ^17& yúßÈ ;re‚hlS'

fuu ;re‚h ;u cx.u ÿrl;kh ioyd Íf,aÙ tlla oeóu ms‚i ksji bÈßmsg jq lvhlg meñfKñka isáh § wod< jEka r:h ud¾.fhka mek wi< .il yemS ;re‚ho hg lrñka wi< fndalal=jla o lvd f.k f.dia r:h k;r ù ;sfí'

fuu jeka r:h fmd<dkakrej fijkmsáh m‍%foaYfha isg jkaokdfõ meñ‚ jEka r:hla fõ'

fuu wk;=ßka <uqka ;sfofkl= yd ldka;djka fofokl= ;=jd, ,nd ;siaiuydrdu uq,sl frday,g we;=,;a lr we;s w;r fuu isÿùu iïnkaoj jeä ÿr mßla‍IK ;siauydru fmd,sish mj;ajhs'

^l;r.u ixpdrl - fla ä foajm%sh&