මැතිව්ස්ගෙන් සමාව අරන්

mathews lankA
kqjka m‍%§ma úiska hjk ,o mkaÿjla wef,laia fya,aiaf.a lvq,a,g lvd jeÿKq wjia:dfõ§ tu mkaÿj ksmkaÿjla jYfhka kïlrkq ,eîfuka ;uka w;ska isÿjQ jro ms<sn|j ´iafÜ‍%,shdkq úksiqre frdÙks gl¾ uy;d iudj wheo isà'

rEmjdyskS mqkrEmk j,ska meyeÈ<s jQfha kqjka m‍%§maf.a mkaÿj ksmkaÿjla fkdjk njhs' tfy;a b;du;a ;SrKd;aul fudfyd;l lvq,a, wysñ ùu ksid uy;a ika;dmhg m;ajQ YS‍% ,xld lKavdhu Bg m‍%;spdr oelajQfha YS‍% ,xldfõ cd;sl fldäh f,daÙia lS‍%vdx.Kfha lS‍%vlhkaf.a úfõld.drfha i|Æ ;,fha È.yeÍfuks'

f,daÙia lS‍%vdx.Kfha lS‍%vlhkaf.a úfõld.dr j,g by<ska cd;sl Oc Tijd ;nkq úkd lS‍%vl úfõld.drfha cd;sl Oc È.yeÍu f,daÙiays iïm‍%odh fkdfõ' úkdä 45 lg muK miqj ud¾,sfndaka ls‍%lÜ iudcfha ks,OdÍkaf.a b,a,Sula wkqj YS‍% ,xldfõ cd;sl Och lS‍%vlhkaf.a i|Æ ;,fhka bj;a lr .kakd ,È'

tu wjia:dfõ§ úksiqre frdÙks gl¾ uy;d úiska ksjerÈ ;SrKh .;af;a kï wef,laia fya,aiaf.a bksu ,l=Kq 58 l§ ksudùug kshñ;j ;sìK'

˜ud ys;kafka frdÙ .sys,a,d wekacf,da ue;sõiaf.ka iudj b,a,d isáhd'fjk fudkjd lrkako˜ hhs YS‍% ,xld mqyqKqlre .‍%eyeï f*daÙ uy;d mejiSh' ˜ud ys;kafka wka;¾cd;sl ls‍%lÜ iNdj oekaj;a fï .ek ys;kak mgka.;af;d;a fyd|hs'''˜ ˜;dla‍IKh fï ;rï ÈhqKq fj,d ;sfhoa§;a" f¾Ldjla iïnkaO ;SrKhla jrÈkjd' tal ms<s.kak nE'''f¾Ldjla tyd fuyd fjkafka kEfka' ud ys;kafka oekaj;a wms fï m‍%Yakh ls‍%lÜ lS‍%vdfjka bj;g weo oeñh hq;=hs˜ hhso .‍%eyeï f*daÙ uy;d mejiSh'