අධිවේගී මග මැද සිදු වූ දරු උපත

Child Born In Police Car On Colombo-Katunayake Expresswaylgqkdhl - fld<U wêfõ.S ud¾.fha § isÿ jQ ore Wm;la ms<sn| jd¾;d fõ'

miq.sh y;a jeks od ffjoHjrfhl= yuqùu i|yd y,dj; m%foaYfha mÈxÑ hqj<la wêfõ.S ud¾.h Tiafia .uka .kakd w;r;=r .eì‚ ldka;djg m%ij fõokd meñK ;sfí'

tu ksid wef.a ieñhd r:h Wmßu fõ.fhka Odjkh lr we;s w;r mE,shf.dv msúiqu wdikakfha § fudag¾ r:fha ghrhla tljr mqmqrd f.dia we;'

tys § we;s jQ wêl .eiaiSu;a iu. .eì‚ ujf.a l=fiys wdrlaIdjg msysgd we;s ˜‍j;=r nE.h˜‍ mqmqrd f.dia we;s w;r ieñhd jdykfhka nei wfkla jdykj,ska Woõ b,aÆ kuq;a lsisfjl= ta foi wjOdkh fyda fhduq fkdlr f.dia we;s nj jd¾;d fõ'

flfia fj;;a jydu l%shd;aul ù tu ia:dkhg meñ‚ fmd,sia wêfõ.S fldÜGdifha fudag¾ r:hla isÿùu ms<sn| f;areï f.k jydu .eì‚ ldka;dj iy ieñhd tu r:hg kxjdf.k ;sfí'

thska úkdä lsysmhkg miq fudag¾ r:h ;=< § .eì‚ ldka;dj orejd m%iQ; lr we;s w;r miqj tu fmd,sia r:fhkau fld<U fm!oa.,sl frday,la lrd /f.k f.dia we;=<;a lr we;'