මහින්ද විශ්වාසභංය මගරයි

mahinda ravi
tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkfha uyskao msf,a kdhl ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uka;%Sjrhd" rù lreKdkdhl uqo,a weu;sjrhdg tfrysj wo ^09& meje;afjk úYajdiNx. újdohg meñK ke;s nj óg iq¿ fudfyd;lg fmr md¾,sfïka;=fõ§ wkdjrKh úh'

ta w.%dud;H rks,a úl%uisxy uy;d uyskao rdcmlaI uy;df.a fkdmeñkSu .ek uyskao msf,k isÿl< m%YaklsÍul§h'

tfukau uyskao rdcmlaI uy;d fuu úYajdiNx.hg w;aika ;nd ke;ehso md¾,sfïka;=fõ§ wkdjrKh úh'

újdoh wdrïN l< ÈfkaYa .=Kj¾Ok uy;d ;ukag ,nd § we;s fõ,dj uÈ hehs lshñka ish l;dj isÿ lrñka mj;sk w;r;=r ke.S isá ,laIauka lsßwe,a, uy;d mjid isáfha uyskao rdcmlaI uy;d fuu úYajdiNx. fhdackdjg w;aika ;nkafkakï ;j;a úkdä 20la ,nd fok njh'

Tyq w;aika fkd;enqfõ ukaoehs Tyq tys§ m%Yak lf<ah'