සැප වාහන එපා

ranjan harsha
jdykj, nÿ jeä lsÍu;a tlal iudcfha f,dl= l;dnyla jf.au tl tl mqoa.,fhda tl tl u; orkak mgka .;a;d'

fï fldfydu jqK;a wud;HdxYh u.ska ,ndfok ks, r:hg hk uqo, l,d lrejkaf.a wNsjDoaêh Wfoid fhdojkak md,s; f;jrmafmreu weu;s;=ud ;SrKh lr ;sfnkjd'

t;=ud ta nj ish f*ianqla .sKqfu;a igyka lr,d ;snqfKa ta i|yd wud;HdxY f,alï;=udg hjmq ,smshl=;a iuÕhs'

ta jf.au úfoaY lghq;= ksfhdacH wud;H y¾Io is,ajd w¨‍;a jdykhla .kak ;uka b,a¨‍ï lf<a kE lsh,d ish f*ianqla .sKqfï igyka lr ;sfnkjd'

t;=ud i|yka lrkafka l,ska boka ;ukag ;sfhk jdykhu È.gu mdúÉÑ lrkjd lsh,hs'

;jo rxcka rdukdhl weu;s;=u;a ;uka rcfha kj jdyk fyda weu;s ks, ksjdihla ,ndfkd.kakd nj wud;HdxYhg okajd we;s nj Üúg¾ wvúfha§ Tyqg ke.=Kq m%Yakhlg ms<s;=re foñka igyka lr,d ;snqKd'