කොස්ගම නිවාස අහිමිවූවන්ට 50,000ක්

Anura Priyadharshana Yapafldia.u" id,dj hqo yuqod l|jqf¾ isÿjQ msmqreu fya;=fjka ydkshg m;a ksjdi tajdfha ysñlrejkag uilg remsh,a 50"000 ne.ska §ukdjla f.ùug rch ;SrKh lr ;sfí'

wdmod l<ukdlrK weu;s  wkqr m%sho¾Yk hdmd uy;d mejiqfõ udi 3l ld,hla i|yd wod< §ukdj f.ùug rch ;SrKh lr we;s njhs'ta wkQj iïmQ¾Kfhka yd w¾O jYfhka ksjdi ydks jQjka i|yd fuu uqo, ,nd§ug kshñ; nj ta uy;d lSfõh'