බිළිඳියගේ මව පළා යයි

baby
rd.u YslaIK frdayf,a § Èk ;=kla jhie;s ì<s¢hla <ud jdÜgqj ;=< oud ì<s¢hf.a uj m<df.dia ;snqKd'

ì<s¢h ms<sn| f;dr;=re frday,a n,OdÍka rd.u fmd,Sishg ,nd§fuka miq fuu isÕs;a;sh fmd,sia Ndrhg .kq ,enqjd'

bka wk;=rejhs weh rd.u m%Odk ufyaia;%d;a reÑr je,sj;a; uy;d fj; bÈßm;a lf<a' ì<s¢hf.a uj yd Ndrlre f,i frday,g ,nd§ ;snQ kï jHdc tajd nj fmd,sia mÍlaIKj,§ fy<sjqKd'

wêlrK ksfhda. u; ì<s¢h mdkÿr <ud iq/l=ï uOHia:dkh fj; NdrlsÍug mshjr .kq ,enqjd' ì<s¢hf.a uj iy mshd fidhd mq¿,a mÍlaIK l%shd;aul nj rd.u fmd,sia ia:dkdêm;sjrhd i|yka l<d'