මහබැංකු අධිපතිට යන්න කියන්න

s b disanayakafiajh wjika ksid Y%S ,xld uy nexl= wêm;s w¾cqka ufyakaøka uy;dg hkakg bvyeÍu wdKa‌vqjg fyd| fohla‌ nj iudc iún, .ekaùfï yd iqnidOk weue;s tia‌' î' Èidkdhl uy;d Bfha ^09 od& md¾,sfïka;=fõ§ lSfõh'

uqo,a weue;sjrhdg tfrys úYajdiNx. fhdackdjg wod< újdohg tla‌fjñka weue;s tia‌' î' Èidkdhl uy;d fufia o lSh'

fï wdKa‌vqfõ iuyr lreKq .ek Y%S,ksm wmg .eg¨‍ ;sfhkjd' w.ue;s yd uqo,a weue;s iuÕ l;dlr,d úáka úg wms tajd fjkia‌lrf.k;a ;sfhkjd'

iuyr lreKq wmsg wlue;af;ka jqj;a bjidf.k bkak isÿj ;sfnkjd' wms ckdêm;s;=udf.kq;a" w.ue;s;=udf.kq;a b,a,d isákjd Y%S ,xld uy nexl=fõ wêm;sjrhdf.a fiajd ld,h wjika fjñka ;sfnk ksid thdg hkak lshkak' tal w.ue;s;=udg;a fyd|hs' ckdêm;s;=udg;a fyd|hs' wfma uqo,a weue;s;=udg;a fyd|hs'

fldama lñgqj Bfha /ia‌jQ wjia‌:dfõ§;a fï .ek úYd, m%Yak u;=jqKd' Tyqf.a fiajd ld,h wjika ùu;a iuÕ thdg hkak wßk tl fyd|hs' ckdêm;s;=ud miq.sh Pkao ldf<a m%isoaO m%ldYhla‌ l<d' uy nexl= wêm;s bj;alrk f,i w.ue;sjrhdg lsõjd lsh,d' ckdêm;s;=ud tjeks m%ldYhla‌ l< miq uy nexl= wêm;s hkak ´fka' fï mqoa.,hd ms<sn| .eg¨‍jla‌ ;sfhkjd' ta ksid fï ld,fhka miqj Tyqg hkak wßkak'