සිසුවියට දුන් දඬුවම !

girl
10 jeks fY%a‚fha isiqúhla tu mka;sfhau bf.kqu ,nk isiqúhlf.a wf;a mEklska bß lSmhla we£u ksid .=rejßhl úiska mka;sfha fiiq isiqúhka ,jd tu isiqúhf.a we÷fï zuu fudaäz hehs ,shk f,i Wmfoia ÿka nj lshk isoaêhla fya;=fjka is;a;ejq,g m;a tu isiqúh m%foaYfha fjk;a mdi,lg we;=<;a lsÍug ujqmshka lghq;= lrñka isák njg f;dr;=re jd¾;d fjhs'

isoaêhg uqyqK md we;s isiqúhf.a ujo tu mdif,au .=rejßhls'

o~qju ÿka .=rejßh yd isoaêhg uqyqK md we;s isiqúhf.a uj w;r úrilhla ;sî we;s njgo f;dr;=re wkdjrKh fjhs'

fï ms<sn| oUq,a, fldÜGdi wOHdmk wOHlaI tÉ'tï' whs' fyar;a uy;df.ka úuiSfï§ lshd isáfha fï isoaêh óg i;shlg muK fmr isÿjQjla njg f;dr;=re wkdjrKh jQ nj;a isoaêhg uqyqK md we;s isiqúh fjk;a mdi,lg we;=<;a lsÍug wef.a ujqmshka úiska lghq;= lrñka isák nj;a fï ms<sn|j ,sÅ;j fuf;la meñ‚,a,la ,eî fkdue;s nj;a uQ,sl úu¾Ykhla wdrïN lrk nj;a mejeiSh'