සෝමවංශගේ අන්තිම කැමැත්ත

somawansa
cd;sl ksoyia fmruqfKa foaYmd,k uKav,fha yÈis /iaùula nodod iji msgfldaÜfÜ msysá tys m%Odk ld¾hd,fha§ meje;sú‚'

tu yÈis foaYmd,k uKav, /iaùu ;e|jd ;snqfKa ck;d úuqla;s fmruqfKa ysgmq kdhl fidaujxY wurisxy uy;df.a wjux.,H lghq;= iïnkaOfhka ,ndÈh hq;= odhl;ajh ms<sn|j idlÉPd lsÍugh'

fuu yÈis foaYmd,k uKav, /iaùug mla‍I kdhl úu,a ùrjxY uy;d iyNd.S jQfha ialhsma ;dla‍IKh Tiafiah' ta Tyq ta jk úg ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d we;=¿ taldnoaO úmla‍Ifha ksfhdað; msßila iuÕ cmdkfha ixpdrhl ksr;j isá fyhsks'

—isß whshd wfmka ioygu iuq.;af;a thdf.a fiajh fï rg ;jÿrg;a b,a,d isáh fudfyd;lhs' fï rgg wm%udK úÈhg wdorh lrmq isß whshd ienE foaYfma%ñhl= nj;a fnÿïjd§ cd;sjd§ fldá ;%ia;jdofhka rg fírd .ekSu i|yd jQ u;jd§ wr.,h cúfm yryd iudc.; l< Wmdh ud¾.sl úfYaI{hd Tyq nj;a uu wfma mla‍Ifha fYdal m‚úvfha i|yka l<d' th wms w;ska ,sheúh hq;=u fohla lsh,hs uu ys;kafka˜ úu,a ùrjxY uy;d m%:ufhka mjid isáfhah'

—uu foayh wjika lghq;= i|yd f.k tk ia:dkhg .shd' isß whshdf.a wlaldf.a ksjighs foayh f.k tkafka' wjika lghq;= f.!rjdkaú;j isÿ lsÍug wod<j tys§ {d;Ska yd ck;d fiajl mla‍Ifha ifydaorjre iuÕ idlÉPd l<d' tu idlÉPdjg wms jf.au fmrgq.dó iudcjd§ mla‍Ifha m%Odk f,alï fiakdër .=K;s,l" cúfm ysgmq foaYmd,k uKav, iNsl kkaok .=K;s,l" we;=¿ ifydaorjrekao iyNd.S jqKd' wms tys§ {d;Ska iy ck;d fiajl mla‍Ih" cd;sl ksoyia fmruqK" fmrgq.dó iudcjd§ mla‍Ih wd§ mla‍I o we;=<;a wjux.,H W;aij ixúOdk lñgqjla o msysgqjd .kq ,enqjd' tu.ska ;uhs fnd/,a, lk;af;a§ 18 jeksod wjika lghq;= isÿ lrk f;la ish¨‍ lghq;= fufyhjkafka' yenehs ck;d úuqla;s fmruqfKa lsisfjla Bg iyNd.S jQfha keye˜ cdksfm ksfhdacH iNdm;s" md¾,sfïka;= uka;%S ùrl=udr Èidkdhl uy;d i|yka lf<ah'

—{d;Skaf.a iy isß whshd wjika jrg kdhl;ajh oerE mla‍Ifha uQ,sl;ajfhka wms ljqre;a tl;=j isß whshdg wfma úma,ùh wdpdrh mqo lsÍu ;uhs fuys§ isÿ l< hq;af;a' isß whshdg ienE f,i wdorh l< ish¨‍ fokdg Tyqg wjika f.!rjh oelaùug wjYH jgmsgdj wms yokak ´fka' tal ;uhs fï fudfydf;a wfma úma,ùh hq;=lu úhhq;af;a˜ úu,a ùrjxY uy;d fmkajd ÿkafkah'

—kuq;a fuys§ lK.dgqfjka jqj;a u;la l< hq;= l;djla ;sfnkjd' u;= jQ wd¾Ól ÿIalr;d ksid isß whshdg" tf;la fkajdislj /£ isáñka foaYmd,k lghq;=j, ksr; jQ we;=,afldaÜfÜ úydr udjf;a ld¾hd,fha isg Tyqf.a urKh isÿ jQ {d;s ifydaorhdf.a ksfji fj; hdug isÿ fj,d ;sfnkjd'h;=remeÈhlska" ;ukaf.a mla‍Ifha j.lsjhq;= ifydaorhl= iuÕ jeiafia f;fuñka ;uhs ta .uk isß whshd f.dia ;sfnkafka'

ta hk w;f¾ isß whshd ljodj;a fkdlS l;djla ta ifydaorhdg lshd ;sfnkjd' uf.a ñksh úl=Kdf.k lkak cúfm y;rfokdf.a l,a,shg bv fokak tmd˜ lsh,hs isß whshd lshd ;sfnkafka' fï l;dj ta ifydaorhd wmg;a" {d;Skag;a mjid ;snqKd'

ta ksid {d;Ska jf.au ck;d fiajl mla‍Ifha ifydaorjre;a ta ‘cúfm y;r fokdf.a l,a,sh’ wjux.,H W;aij ixúOdk lghq;=j,g iyNd.S fjkjdg leue;a;la keye' ta yer wjika f.!rjh oelaùug lsisjl=g lsisÿ wdldrhl ndOdjla isÿjkafka keye' ˜ cdksfm cd;sl ixúOdhl' ysgmq wud;H mshisß úfÊkdhl uy;d b;du;a yÕ=‍ïnr f,i mjid isáfhah'

fidaujxY wurisxy uy;df.a by; lS wka;su leue;a;g hg;aj wjux.,H W;aij ixúOdk lñgqj ksfhdackh lrñka Tyqg ,ndÈh yels m%Yia;u wjika f.!rjh w;alr §ug ueÈy;a ùug cdksfm foaYmd,k uKav,h ;SrKh l<y'