අරක්‌කු සිගරැට්‌ මිල ඉහලට

sarath amunugama
u;ameka iy ÿïjeá ñ, by< oeóug rch ;SrKh lr we;ehs úfYaI jHdmD;s weue;s wdpd¾h ir;a wuqKq.u uy;d Bfha ^16 jeksod& mejiSh'

fï wkqj ÿïjeáhl ñ, remsh,a mylska muK by< hd yels nj;a u;ameka ñ, .Kkao hï m%udKhlska by< hd yels nj;a wud;Hjrhd lshd isáfhah' fld<U uyck mqia‌;ld,fha Bfha meje;s úY%dñlhkaf.a Ndr wruqof,a 15 jeks ixj;air W;aij wjia‌:djg m%Odk wdrdê;hd f,i iyNd.S fjñka weue;sjrhd fuu f;dr;=re wkdjrKh lf<ah'

fï jk úg rdcH wxYfha fiajlhka ,la‍I 12 la‌ muK iy úY%dñlhka ,la‍I 06 la‌ muK isák nj;a Tjqkag jegqma f.ùu i|yd rchg nÿ jeä lsÍug isÿj we;s nj;a weue;sjrhd i|yka lf<ah'

rfÜ ck.ykh yd ikaikaokh lsÍfï§ rcfha fiajlhka iy úY%dñlhka jeämqr isákafka Y%S ,xldfõ njg ;yjqre ù we;ehso ir;a wuqKq.u weue;sjrhd jeäÿrg;a i|yka lf<ah'