2016 මුල් කාර්තුවේ ආර්ථික වර්ධනය 5.5%ක්

economic growth
fï jif¾ uq,a udi ;=fka ^m<uq ld¾;=fõ& wd¾Ól j¾Okh ishhg 5'5la f,i jd¾;d jk nj ck f,aLk yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;=j m%ldY lrhs'

fï jif¾ uq,a udi ;=fka Y%S ,xldfõ uq¿ o< ‍cd;sl ksIamdÈ;h remsh,a ñ,shk 2"088"024la f,i weia;fïka;= lr we;s w;r" th jir 2015 uq,a udifha § mej;s‍fha remsh,a ñ,shk 1978609la f,i nj;a" ck f,aLk yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;=fõ wOHlaI ckrd,a wdpd¾h ta' fÊ' i;risxy uy;d m%ldY lrhs'

ck f,aLk yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;=j úiska 2016 m<uq ld¾;=j i|yd mj;sk ñ, .Kka hgf;a iy ia:djr ñ, .Kka ^2010& hgf;a weia;fïka;= lrk ,o o< foaYSh ksIamdÈ;h iy wfkl=;a id¾j wd¾Ól o¾Ylhka ksIamdok m%fõYhg wkqj ksl=;a fldg we;s jd¾;dfõ fufia o i|yka fõ'

2016 m<uq ld¾;=j i|yd wd¾Ólfha m%Odk l%shdldrlï jk lDIsld¾ñl" l¾udka; yd fiajd iy NdKav u; wh flfrk iykdOdr wvq l< nÿ" uq¿ o< foaYSh ksIamdÈ;hg olajk odhl;ajhka mj;sk ñ, .Kka hgf;a ms<sfj<ska ishhg 7'4la" ishhg 31'6la" ishhg 52'4la iy ishhg 8'5la f,i jd¾;d fõ' fuys § fï ld¾;=j i|yd iuia; l¾udka; yd fiajd wd¾Ól lghq;= ms<sfj<ska ishhg 8'3la iy ishhg 4'9la jYfhka lemS fmfkk j¾Ok fõ.hka jd¾;d ù we;s w;r iuia; lDIsld¾ñl wd¾Ól lghq;= ishhg 1'9l iq¿ j¾Okhla jd¾;d ù we;'

2015 m<uqjeks ld¾;=jg idfmalaIj 2016 m<uq ld¾;=j i|yd lDIsld¾ñl wd¾Ól l%shdldrlï w;=ßka ‘t<j¿ j.d lsÍu’ fmd,a j.dj we;=<;a f;,a iys; m,;=re fNda. j.dj iy i;aj ksIamdok ms<sfj<ska ishhg 16'3la" ishhg 10'0la iy ishhg 5'1la f,i by< j¾Ok fõ.hka jd¾;d lr we;' tkuqÿ ‘f;a j.d lsÍu’ ishhg RK 11'6la" rn¾ j.d lsÍu iy lrÈh u;aiH l¾udka;h hk lDIsld¾ñl wd¾Ól lghq;= fjka fjka jYfhka ishhg 2'6la neÕska jQ RK j¾Ok fõ.hka jd¾;d úh'

l¾udka; wxYh ie,lSfï § úfYaIfhka 2016 m<uq ld¾;=j ;=< § o< foaYSh ksIamdokhg olajk odhl;ajh ishhg 31'6la olajd jd¾;d.; j¾Okhla fmkakqï lrhs' tfiau l¾udka; lafIa;%fha j¾Ok fõ.h o fï ld¾;=j ;=< § lemS fmfkk f,i ishhg 8'3lska by< f.dia we;' fï i|yd by<u odhl;ajhla ,ndfok ‘bÈlsÍï l¾udka;h’ 2015 m<uq ld¾;=jg idfmalaIj 2016 m<uq ld¾;=j ;=< § ishhg 12'0lska lemS fmfkk j¾Ok fõ.hla jd¾;d lr we;' tfukau úÿ,sh ksIamdok l¾udka;h" rn¾ iy ma,diaála ksIamdok" wdydr îu iy ÿïfld< ksIamdokh iy frÈms<s" ksñ we÷ï" iïNdKav iy ta wdY%s; ksIamdok hk wd¾Ól lghq;= 2015 m<uq ld¾;=jg idfmalaIj 2016 m<uq ld¾;=j ;=< § ms<sfj<ska ishhg 10'1la" ishhg 7'00la iy ishhg 1'2la iy ishhg 1'9la f,i i;=gqodhl j¾Ok fõ.hka jd¾;d lr we;' tfiau fï ld,iSudj ;=< § ‘m;,a yd lekSï l¾udka;h’ i|yd jd¾;d jQfha RK 1'5l j¾Okhls'

iuia; o< foaYSh ksIamdÈ;hg by<u odhl;ajhla ,ndfok ^ishhg 56'4& fiajd l%shdldrlï 2015 m<uq ld¾;=jg idfmalaIj 2016 m<uq ld¾;=j ;=< § ishhg 4'9l j¾Ok fõ.hla <Õd lrf.k we;' 2015 m<uq ld¾;=jg idfmalaIj úfYaIfhka ‘uQ,H yd uQ,H w;rueÈ fiajd lghq;=’ f;d. iy is,a,r fjf<|dï lghq;=" wOHdmk fiajd iy wfkl=;a mqoa., fiajd hk fiajdjka ms<sfj<ska ishhg 15'9la" ishhg 5'7la" ishhg 5'9la iy ishhg 6'7la jYfhka by< j¾Ok fõ.hka fï ld¾;=j ;=< § jd¾;d lr we;'

2016 m<uq ld¾;=jg wod< cd;sl .sKqï weia;fïka;= ms<sn|j úia;rd;aul f;dr;=re ck f,aLk yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;=fõ www.statistics.gov.lk fjí wvúfha m<fldg we;s nj ck f,aLk yd ixLHd f,aLk fomd¾;fïka;=j jeäÿrg;a mjihs'