අලවි මවුලානා දිවියෙන් සමු ගනී

 - Alavi Moulana Passes Away
wNdjm‍%dma; wf,ú ujq,dkd uy;df.a foayh ms<sn| wjika lghq;= wo ^16& isÿ flfrkjd'ta miajre 3'30 g foysj, m‍%foaYfha§hs' flá l,la frda.Sj isá wf,ú ujq,dkd uy;d fm!oa.,sl frday,l m‍%;sldr ,nñka isáh§ Bfha ^15& rd;s‍%fha wNdjm‍%dma; jqKd'ñh hk úg ta uy;d 84 jeks úfha miqjqKd'

wf,ú ujq,dkd uy;d Wm; ,enqfõ 1932 jif¾ ckjdß ui m<uqjeksodhs' 1956 jif¾§ Tyq YS‍% ,xld ksoyia mlaIfha idudðl;ajh ,nd .;a;d'

YS‍% ,xld ksoyia mlaIfha Wm iNdm;sjrfhl= f,io lghq;= l< wf,ú ujq,dkd uy;d l,la lïlre wud;H Oqrfhao lghq;= l< wfhla' niakdysr m<df;a miajeks wdKavqldrjrhd jQ wf,ú ujq,dkd uy;d flá l,la inr.uqj jevn,k wdKavqldrjrhd f,io lghq;= lr ;sfnkjd'

lïlre kdhlfhl= f,io wf,ú ujq,dkd uy;d lemS fmfkk fufyjrla isÿ l< njhs foaYmd,k úpdrlhska mjikafka' YS‍% ,xld ksoyia fiajl ix.ufha fcHIaG Wm iNdm;sjrhd f,io Tyq lghq;= lr ;sfnkjd'