මහබැංකු අධිපති හොදයි

kirialla
uynexl= wêm;s Oqrh i|yd w¾cqk ufyakaøka uy;d m;a lrkq ,enqfõ oeä úYajdihlska hq;=j nj;a tu úYajdih lvjk wdldrfha jrola Tyq isÿ lr ke;s nj;a Wiia wOHdmk yd uydud¾. weue;s ,laIauka lsßwe,a, uy;d m%ldY lf<ah'

fuu 30 jeksodhska Tyqf.a fiajd ld,h wjika jqj;a Tyqg m%Yakhla isÿ fkdjkq we;s nj;a weue;sjrhd uÕke.=u ukaÈrfha§ Bfha ^13& meje;s udOH yuqjl§ mejiSh'

wêm;sjrhdg tfrysj fYaIaGdêlrKfha mkjd ;snq kvqjo ikd; lsÍug lsisÿ idlaIshla fkdue;s ksid úNd. fkdlru bj; oukakg fYaIaGdêlrKh lghq;= lr we;s nj;a fYaIaGdêlrKfhka ksoyia jq whl=g fpdaokd t,a, lsÍu n,j;a wmrdOhla nj;a fyf;u lSfõh'

weue;sjrhd fufiao mejiSh'

whl=g È.ska È.gu fpdaokd t,a, lrk úg fndrej jqj;a we;a; jf.a fmfkkak .kakjd' w¾cqk ufyakaøka uy;dg tfrys kvqj mj;ajd f.k hdug fyda úNd. lsÍug wn u,a f¾Kqjl fyda idlaIshla ;snqKd kï fYaIaGdêlrKh th bj; oukafka keye'

kuq;a fuh mokï úrys; meñ‚,a,la nj fYaIaGdêlrKh oelald' ta ksid lsisjla úNd. fkdlru bj; oeïud' fï kvq ;Skaÿj lshjmq lsisu wfhla keye' úmlaI uka;%Sjrfhla j;a fuh lshjkafka ke;=j t;=udg úreoaOj úúO fpdaokd bÈßm;a lrkjd' udOH yryd lshkjd' uyskao rch iufha ne÷ïlr fjkafoais lf<a keye' fm!oa.,slj ,nd ÿkafka' fï ;uhs ne÷ïlr fjkafoais l< m<uq j;dj' fuf,i fpdaokd bÈßm;a ùfuka ta uy;dg n,j;a widOdrKhla fjkjd' w,a,ia fldñifï uka;%Sjrekag tfrysj meñ‚,s 54 la ;sfnkjd' idlaIs keye'

fldama lñgqfjka fï .ek mÍlaIKhla flfrkjd' wmsg yx.kak fohla ke;s ksihs fldama iNdm;s Oqrh úmlaI uka;%Sjrhl=g ,nd ÿkafka' neÿïlr isoaêfha§ wêm;sjrhd w;ska jrola isÿ jqfKa keye lshk tlhs uf.a fm!oa.,sl úYajdih jkafka' wms Tyq .ek iEySulg m;a fjkjd' wms rch ndr .ksoaÈ ,efnk wdodhu uÈ Kh jdßl f.jkakj;a' wmsg ;sfnk Kh nr;djh ishhg 50la bj;a lrkakhs wms oeka lghq;= lr f.k hkafka'

,nk jir ueo wd¾Ólfha kj msïula we;s lrkakhs wmg wjYH ù ;sfnkafka hehs lSfõh'