හෙදියක් කතකගේ අත කඩලා !

hediyaWK frda.fhka fm,su ksid m%;sldr ,nd .e‚u ioyd fk¿nEj rcfha frday,g .sh wd;rhsáia frda.h fya;=fjka ol=Kq w; È.yer .e‚ug fkdyelsj mSvd úÈk ;sore ujlf.a ol=Kq w; reêr mSvkh ue‚ug nj mjid fyÈhla n<y;aldfhka weo lvd oeóu fya;=fjka weh m%;sldr ioyd wkqrdOmqr  YslaIK frday,g miq.sh ^12& jkod we;=,;a lr ;sfí' 

fyÈhf.a ysxidjg ,laùfuka ol=Kq wf;a wiaÓ ìÈhdfuka m%;sldr ioyd frday,a .;lr we;af;awxl 16 tf.dv.u Y%djia;smqr ,smskfha mÈxÑj isák ;sore ujla jk ta'tï'fÊ ue‚fla ^59& uy;añhhs'wf;a je,ñg wi,ska wiaÓ ìÈhdu ksid weh wkqrdOmqr YslaIK frdayf,a 12 jk jdÜgqfõ m%;sldr ,nñka isákakSh'

miq.sh 11 jkod wehf.a mdofhajQ iq¿ ;=jd,hla fya;=fjka fldkafoa lelal=ula yd WK je,§u ksid wkqrdOmqr fk¿nEj .%dñh frday,g m%;sldr ,nd .ekSu ioyd f.dia ;sfí' 

m%;sldr ioyd frday,g .sh wjia:dfõ w;lvd oeuq wldre‚l fyÈh rdcldßfha ksr;j isg we;s w;r foia;r uy;a;hd f.or hkak yokafka blaukg tkjd fnfy;a ´kkï fm%I¾ ^wê reêr mSvkh& n,kak lshñka wehj weolg k.a.jd ;sfí'

weog k.a.jd fm%I¾ ne,Su ioyd ol=Kq w; È.yßk f,i Wmfoia ÿka wjia:dfõ weh mjid we;af;a jir 16 isg wd;rhsáia frda.fhka mSvd úÈk ;ukag tu w; uq¿ukskau È. yeÍug fkdyels njhs'tu ksid jï w; Ndú;d lr reêr mSvkh uksk f,i b,a,d ;sfí' 

isÿjq isoaêh ms<snoj woyia oelajq frda.s ldka;dj' w; È. wßkak nE lsjqju bka fldmhg m;ajq wldre‚l fyÈh yqr;,a fjkak tmd lshd wd;rhsáia frda.h ksid jir oyihla yß yeá È. yeßug fkdyelsj ;snq w; n<y;aldrfhka uq¿ukskau weo È.yeßhd' wf;a je,ñg foiska lgia hkqfjka Yíohla wdjd' ta tlalu uu yhsfhka lE.eiqjd'uf.a weia ks,xldrfj,d la,dka;h jf.a yeÿkd'

Bg miafia uf.a wf;a je,ñg fydogu bÈuqKd' uu lsjqjd uf.a w; ßfokjd lsh,d' wd je,ñfÜ ierj f.ähla weú,a,d ;sfhkafka lsjqjd'udj tod frdayf,a kj;a; .;a;d w; ßfokjd lsjqjd' kuq;a lsisu .dklg .;af;a kE lE.ykake;=j ksod .kak lsh,d frday,a ld¾h uxv,h ug ierlrd' miqÈk ^12& uf.a uq;%d wjmeyehs lsh,d .s,ka r:hlska wkqrdOmqr frday,g tõjd'

Bg miafia oeka bkak jdÜgqfõ ffjoH;=ud uf.a wf;a tlaia lsrK jd¾;djla .;a;d w; mqmqr,d lsh,d ffY,Hl¾hla isÿl,d'uu fnfy;a .kak .sfha WKhs fldkafo wudrejghs'kuq;a ug wka;sfïÈ w;;a lvd .kak isoaOjqKd'uf.a wf;a wiaÓ leä,d ;sífí kE' wd;rhsáia ksid w; yßhg È. wßkak nerej ysáfha'ta w;È. wßkak nE lshk fldg ;uhs fyÈh w; weo,d lv,d oeïfï'uu wjqreÿ 16 la ú;r wkqrdOmqr frdayf,a idhkfhka wd;rhsáiaj,g m%;sldr .kakjd'fyÈh lrmq fohska uf.a orejkag ;uhs lrof¾ weh mejiqjdh'

fyÈh úiska ys;du;d wldre‚l f,i ujg isÿl, ysßyerh iïnkaOfhka wkqrdOmqr m% foaYsh fi!LH fiajd wOHlaIjrhdg meñ‚,s lrk nj wef.a orejka mejiqy'fuu fyÈh frday,g meñfKk frda.Skag nek jÈñka b;d wldre‚l f,i lghq;= lrk nj wjia:d .Kkdjl§u jd¾;djq nj Tjqka mejiqy'fyÈh iïnkaOfhka úkh l%shd ud¾.hla fkd.; fyd;a Bg tfrysj .;hq;= l%shd ud¾. .kakd nj Tjqka mejiqy'

wkqrdOmqr uOHu úfYaI