තිස්‌සමහරාම ප්‍රදේශයේ ලාදුරු !

laduru
;sia‌iuydrdu m%dfoaYSh fi!LH fiajd fldÜ‌Gdihg wh;a m%foaY .Kkdjl ,dÿre frda.h me;sÍhefï oeä wjodkula‌ u;=j we;ehs fi!LH wxY m%ldY lr isá;s'

fï jk úg ;sia‌iuydrdu fi!LH fiajd fldÜ‌Gdihg wh;a ldjka;sia‌imqr" fnda.yme,eia‌i" cQ,am,a,u" mqnqÿ.u" fijK.u wdY%s; m%foaY ;=< fuu ;;a;ajh oeäj u;=j we;s w;r miq.sh ld,iSudj ;=< ,dÿre frda. ;;a;ajhg uqyqK§ isá frda.Ska oyfokl=g ^10& wdikak ixLHdjla‌ y÷kd .ekSug fi!LH wxY iu;a ù we;'

fuu ;;a;ajh yuqfõ fï jk úg yïnkaf;dg m%dfoaYSh fi!LH fiajd wOHla‍I ld¾hd,fha uQ,sl;ajfhka mdi,a ore oeßhkaf.a ifï frda. y÷kd .ekSfï úfYaI jevigykla‌o Èh;a lr we;'

frda.hg f.dÿre jQ wh ud¾.fhka frda. me;sÍug bv we;s nj;a ifï hï widudkH ,m le<,a wdÈh oel.; fyd;a ffjoH m%;sldr ,nd .ekSu Wfoid fhduqjk f,i;a fi!LH wxY m%ldY lr isá;s'