නිල නිවසක් අහිමි විපක්ෂ නායක

r sambandan
fou< cd;sl ikaOdkfha kdhl fukau Y%S ,xld md¾,sfïka;=fõ úmlaI kdhl wd¾'iïmkaoka uy;dg ish ;k;=rg ysñúh hq;= ks, ksjila fld<U m%foaYfhka ;ju;a ,nd § ke;ehs jd¾;d fõ'

wdKavqfõ we;eï ue;s weu;sjrekag fld<U ish ksfjia ;sìh § mjd ks, ksjdi ,nd § we;s ;;a;ajhla ;=< úmlaI kdhljrhdg ks, ksjila ,nd fkd§u .eg¨‍ iy.; lreKlaj mj;S' úfYaIfhka frda.S ;;a;ajfhka miqjk iïnkaOka uy;d iïnkaOfhka fufia lghq;= lsÍu hymd,k wdKavqjg ;rï fkdjk nj úpdrlfhda fmkajd fo;s'

t;=ud fï jk úg;a Ôj;a jkafka fld<U msysá ;Ügq ksjdihlg wh;a ksjil h'
facebook tflka Wmqgd.;a igyk

,xldfõ ue;s weu;sjrekaf.a ksjdi .ek fldf;l=;a l;d wms wid we;af;uq" oel o we;af;uq' fï" ksrka;rfhka tf,i wikakdjQ o olskakdjQ o l;dka;r j,g jvd fjkia jQ l;djls'

wo ^2016'06'14& ijia jrefõ ;ß÷;a uu;a úmlaI kdhl wd¾' iïmkaoka uy;d fld<U jdih lrk ksji fidhd hkafka iïuqL idlÉPdjlg fjka lr.;a fõ,djg Tyq yuqùfï wfmalaIdfjks' úmlaI kdhljrhd isák ;Ügq ksjdi ixlS¾Kh msysá udjf;au Tyq isák ksjdi ixlS¾Kh wkqudk l< fkdyelsj ;%S frdao r:fhka wms jg lSmhla .sfhuq' miqj uÕ§ yuq jqK wdrlaIl ks,OdÍka msßilf.ka úuiqfjuq' ˜‍Th lshk wxl ;shk f.j,a kï ;sfhkafka wr fl,jf¾" ldf. f.or o fydhkafka@˜‍ Tjqka úuihs' ˜‍wd¾' iïmkaoka f.˜‍ wms ms<s;=re §uq' ˜‍ wd'' ta yßfh n,kak'my< ;Ügqfj f.hla fjkak ´k˜‍ ta ms<s;=frka wms Tjqka lS ia:dkfha msysá ksjdi ixlS¾Khla fj; .sfhuq' tys by< ud,fha isg my<g meñfKk wdrlaIl ks,Odßfhl= wfma fk;g yiqjkafka úmlaI kdhlhdf.a ksji l=ula oehs is;d .; fkdyelsj jg msg n,oa§u h' iïmkaoka uy;d isák ksji ;sfnkafka tys by< uyf,a nj wm oek.kafka Tyqf.ks'

wms mä fm,a lSmhla miq lrñka f;jk uy< olajdu f.dia Tyqf.a l=vd" b;du ir< jQ ksjig we;=¿ jqfKuq' ta jk úg;a ÿgq oiqka fya;=fjka is;g ke.=Kq mekhka /ila wNsnjd ke.=Kq m<uq mekh ksjfia isá wdrlaIl ks,Odßfhl=f.ka úuiqfjuq' ˜‍f.org tkak ,s*aÜ tlla ;sho@ jfhdajDoaO wfhl=g tjka uy,a ksjdi ixlS¾Khl by<u uy<g mäfm< yryd by< my< hdu myiq lghq;a;la fkdjk nj wm oksuq' Bg;a jvd ,xldj jeks fid÷re foaYhl foaYmd,k kdhlfhl= tjka ÿIalr;ajhkag ueÈ fõ hhs wm myiqfjka fkdwoykafkuq' ˜‍,s*aÜ tlla ;shkjd' wkak wr wE;ska fmak ì,aäx tfla˜‍ ta Tyqf.a iskd uqiq ljg ms<s;=rhs' b;d l=vd tu ksjfia we;=¿ jQ ia:dkfhau ;sfnk l=vd wd,skaofha wms úmlaI kdhljrhd wfmalaIdfjka isáfhuq' Tyq;a mjqf,a idudðlhka o fiajlhska fofokd o we;=¿j yh fofkl= i|ydu ksjfia ;sfnkqfha ldur folla muKla nj wdrlaIl ks,OdÍkaf.ka wms oek .;suq' ta ldur o ;sfnkqfha l=vd ksji ueo ;j;a mäfm<lska hd hq;= f,ig h'

wfma rfÜ md¾,sfïka;= ue;s weu;sjre Ôj;ajk ksjdi .ek wm wuq;=fjka lsj hq;= ke;' tfy;a ;ju;a ks, ksjdi ysñ jQ njla fyda ta ms<sn| úuik njla fmfkkakg fkdue;s úmlaIkdhljrhd ms<sn|j;a" Tyq fld<U k.rfha Ôj;a jk ksji;a Tyqf.a w,afmaÉP jQ Ôjk rgdj;a .ek wms hula lsj hq;=u h' tfukau foaYmd,k f,dj ;=< hï hï mqoa.,hska ms<sn| ujd ;sfnkakd jQ m%;srEmhkaf.ka tmsáka ;sfnk fndfyda foa fkdÿgq fia lghq;= lsÍug ;rï iudch l=yl njg m;aj we;' iïmkaoka uy;d yuqùug tu ksjig md ;enQ m<uq udOHfõ§ka wm fkdjk nj o wms woykafkuq'

igyk iy cdhd - b÷ks,a Wiaif.dvwdrÉÑ -