කන්න හොඳ හාල් ?

rice type
iy,a wmf.a fmdaIK rgdjg úYd, wkqn,hla ,nd fok m%Odk wdydrhls' Yla;sh ksmojd .ekSu i|yd wjYH fmdaIl fldgia ,nd .; hq;af;a msg;skah' ldfndayhsfâ%Ü" ,smsv" fm%daàk hk fmdaIl Yla;s m%Njhka iy,aj, wvx.=h'

ñka Yla;sh ,nd §u m%Odk ld¾hh jkafka ldfndayhsfâ%Ü yd ,smsv hk fmdaIlj, mu‚' fï Yla;sh ,nd .ekSug ;=vqfok iy,aj, mßfNdackh Tn ;=< ksisf,i mj;ajd .; hq;af;a wehs oehs úuid ne,Su fndfyda fihska jeo.;a lreKls' wm Ndú;hg .kakd iy,a j¾. fndfyda we;'


úúO iïnd iy,a j¾.

lSß iïnd" ùÿre iïnd" iqÿ lSß iïnd hk fndfyda iïnd j¾. fuf,i fmd,sIa lrk ,o iy,a >khg wh;ah' fmd,sIa lsÍfï§ fuys meje;s .=Kd;aul fldgia myj hdula isÿ fõ' tys § Ô¾K l%shdj,sfha § blaukska .a¨‍fldaia njg yeÍ Èhjeähdj jeks fnda fkdjk frda. ;;a;ajj,g uÕ i,ihs'

iy,a fmd,sIa lsÍfï§ tys mj;sk ;ka;= fldgia bj;a fõ' Ô¾K l%shdj,sh myiq lsÍug fuu ;ka;= iajNdjh fndfydafihska bjy,a fõ' fyd¢ka u, nqre,a lr hdug o ;ka;= mej;su b;d m%fhdackj;ah' wm ,nd .kakd n;a m%udKh t<j¿ j,g idfmalaIj jeä ksid ,efnk isks m%udKh o fï wkqj jeä fõ'

túg isref¾ reêr.; iSks jeäùfuka Èhjeähd frda. ;;a;ajhg uqyqK §ug myiqfjka yelsjk ksid fmd,sIa lrk ,o iy,aj¾. wdydrhg .ekSfï§ jvd ie,ls,su;a ùug j.n,d .; hq;=hs'

iïnd iy,aj, f;,a m%udKh o jeähs' tneúka tajd ;eïnq úg§ ,efnk .=Kh ;eïnQ lel=¿ iy,a ;rï .=K ke;'

r;= lel=¿ iy,a

fndfyda idudkH ck;dj fuu iy,a j¾.j,g fhduq ù we;s nj fmkS hk ;j lreKla' úfYaIfhka r;= lel=¿j, mj;sk msg fmd;af;a l=regq iys; fldgi ;= fmdaIH mod¾; yd ;ka;=uh nj fyd¢ka we;' kuq;a th mßfNdackfha§ tu msgfmd;af;a fldgi bj;a ù hkafka iy,a fidaok l%shdj,shg m;a jQ úghs' iy,a fiaÈh hq;=uhs'

kuq;a tfia lrk úg msg fmd;af;a mj;sk b;du;a .=K wêl fmdaIl bj;a ùu iq,n ;;a;ajhls' kuq;a wm mqreÿ ú we;s mßÈ r;= iy,aj, fld;rï msg l=reÜg .sh;a wdydrhg .kafka tfia .=Kd;aul fldgia myjQ iy,a wegfhks' tu ksid tjeks iy,a j¾. Ndú;dfõ§ ksjqâv .ek ie,ls,su;a ùu jvd;a iqÿiqhs' ukao h;a ksjqâv fkdue;sj mßfNdackfha § blaukska .a¨‍fldaia njg m;aùu blauka jk ksid h' ksfrda.s Tn blaukska Èhjeähd frda.shl= njg m;a ùug bvlv jeä lsÍu fuuÕska isÿ fõ' jeäfhka mdysk ,o iqÿ yd r;= lel=¿ iy,a fld;rï .=Khhs is;d wdydrhg .;a;;a Ô¾Kfha§ isÿjk hï frda.j,g ;=vqÈh yel'

;ïnmq yd,a

;ïnk ,o iy,a j¾. fndfydaúg r;= lel=¿ iy,a j¾. wo fj<|fmdf,a olakg we;' ta ú;rla fkdj iqÿ lel=¿ yd úúO iqÿ iy,a j¾. o ;ïnmq tajd wmg ,nd .; yelshs'

;ïnk ,o iy,a isrerg ,nd.;a iekskau Èrjkafka ke;' ;ïnk ,o iy,a mßfNdackh i|yd frda.sfhl= kï Èklg mSßis fldamam 1 muK iEfya' iy,a ;ïnk úg isÿjkafka iy,a wegfha msg l=reÜfÜ mj;sk ish¨‍u fmdaIl fldgia wNHka;r weghg Wrd .ekSuhs' fuys § l=reÜfÜ mj;sk ish¨‍u fmdaIH mod¾: iy,a wegfha wNHka;rhg tl;= fõ' túg ;ïnmq iy,a .=Kfhka by<h'

fndfydaúg fuu >kfha iy,a w;rg r;= lel=¿ m%Odk fmdaIl fldgia wvx.= ;;a;ajhg m;a lsÍug iy,a ;eïîu bjy,a fõ' fndfyda fihska fuu blauka Ô¾Kh ksid we;súh yelafla Èhjeähd wjodkuhs'

´kEu iy,a j¾.hla ;ïnk ,o tajd kï tajd wdydrhg .ekSug jvd;a fhda.Hh' laIqø Lksc ,jk" ldfndayhsfâ%Ü" fm%daàka" úgñka j¾." ,smsv ,nd.; yels fmdaIl fldgiah' ksis Yla;sh ,nd .ekSug Ô¾Kh blaukska isÿ fkdjk ;eïnQ iy,a wdydrhg .ekSu iqÿiqhs'

r;= lel=¿ iïnd

fuys .=Kd;aul Ndjh jeä jkafka iy,aj, mj;sk r;=mdg l=reÜg ^ksjqâv& ksid h' kuq;a muKg jvd fia§ula isÿjqjfyd;a tu ksjqâv myj hd yelsh'

túg tys mj;sk fmdaIH mod¾: ySk ù hhs' kuq;a fuys mj;sk ldfndayhsfâ%Ü wvq jkafka ke;' tneúka r;= lel=¿ iïnd wdydrhg .ekSfï § l=reÜg iys;j ksjqâv ukd .=Kd;aul núka hq;= nj i,lkak'

iqÿ iy," ÿUqre iy,a" r;= lel=¿" r;= iïnd lel=¿j, c,h" fm%daàka" fïoh" ldfndayhsfâ%Ü" ;ka;=" iSks" le,sishï" hlv wvx.=h'

iaj¾Kd wdßhjxY