අර්ජුන වන්දි ඉල්ලයි

arjuna
Y%S ,xld jrdh wêldßfha jD;a;Sh iñ;s kdhlhska ;sfokl=f.ka jrdh iy kdúl wud;H w¾cqk rK;=x. uy;d remsh,a ñ,shk 500 ne.ska jkaÈ b,a,Sug ;SrKh lr ;sfí' ta  jrdh Y%S ,xld ksoyia fiajl ix.ufha iNdm;s m%ikak l¿;rf.a" jrdh cd;sl fiajl ix.ufha iNdm;s Wfoaks l¿;ka;%s iy jrdh iajdëk fiajl ix.ufha iNdm;s ,d,a nx.uqjf.a hk mqoa.,hskaf.ks' 

Y%S ,xld jrdh wêldßfha fíf¾jej jvq ld¾ñl wx.Kfha ksmojk ,S NdKav iïnkaOfhka wi;H m%ldY isÿ lr ;ukag wmydi lsÍu iïnkaOfhka fuu jkaÈh fjka fjka jYfhka Tjqkaf.ka b,a,d isák njo wo^19od& meje;s udOH yuqfõ§  jrdh iy kdúl wud;H w¾cqk rK;=x. uy;d mejiSh'

miq.sh Èk lsysmfha§ uu Èjhsfka isáfha keye' tu ld,fha§ Wfoaks l¿;ka;%s"‍ ,d,a nx.uqjf.a"‍ m%ikak l¿;rf.a hk wh Y%S ,xld jrdh wêldßfha fíf¾ jej jvq ld¾ñl wx.Kfha isÿ lrñka ;snQ ,S nvq ksIamdokhla .ek fmdÿ ck;dj fj; wuQ,sl fndre m%ldYhla ixúOdkd;aul f,i udOH u.ska isÿ l<d' tys§ jvqld¾ñl wx.Kfha ksmojk NdKav wka;#mqrhla i|yd ksmojk NdKav f,i wi;H m%ldYhla lrñka udf.a pß;h >d;kh jk wdldrhg;a  wmydi isÿ jk wdldrhg;a fï ;sfokd woyia m< l<d'fuu NdKav jrdh wêldßfha wjYH;djka ioyd ksmojñka mej;s tajd' fï ksid fuu wi;H m%pdr ms<sn|j iy ug lrk ,o wmydih ms<sn|j oekgu;a mqoa.,sl isú,a kvq mejÍu i|yd kS;s{jrekag Ndr § tka;rjdis fï ;sfokd fj; hjd ;sfnkjd' ug lrk ,o wmydih fjkqfjka tla whl= úiska remsh,a ñ,shk mkiShhl uqo,la f.jk f,ig fï ;sfokdg kS;s{jreka ud¾.fhka oekgu;a okajd wjika' fï mqoa.,hka ;=kafokd ms<sn|j iy Tjqkag we;s ¥IK iy jxpd fpdaokd ms<sn|j meyeÈ,s lrkak uu bÈßfha§ udOH idlÉPdjla mj;ajkjd' uu ¥IKh kj;akak fydrlu kj;a;kak l%shd lrk fldg fydrlï l< ñksiaiqkag yßhg ßÈ,d nj fï l%shd odufhka fmakjd' jeäúia;r uu fkdlshkafka fuu ldrKh oekg wêlrKhlg fhduq lsÍug ;sfnk ksihs' uu fï jrdh wud;HdxYhg wd ojfia isg fydrlu ¥IKh kj;a;kak úYd, uykaishla .;a;d' ta jf.au iNdm;s;=ud;a ud;a fydrlu kj;a;kak hk fj,dfõ fï fydrlfuka hefmk ñksiaiqkag ßfok nj f;aÍ,d ;sfhkjd' tal idudkH fohla'˜ hehso rK;=x. uy;d mejiSh'