අලුත් පක්ෂයක් එයි!

mahindataldnoaO úmlaIfha m%dfoaYSh iNd iNdm;sjrekaf.a yd Wm iNdm;sjrekaf.a úfYaI idlÉPdjla Bfha^07& n;a;ruq,a, fk¨‍ï udjf;a msysá ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a iïnkaëlrK ld¾hd,fha§ meje;aú‚'

tu úfYaI idlÉPdj ysgmq ckm;s uyskao rdcmlaI uy;df.a m%Odk;ajfhka meje;s w;r Bg ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI uy;do iyNd.S ù ;sfí'

t<efUk m<d;a md,k ue;sjrKh fjkqfjka fjku mlaIhla ks¾udKh fldg ;r. lsÍug wjldY ,nd fok f,i tu úfYaI yuqjg meñ‚ m%dfoaYSh iNd iNdm;sjreka uyskao rdcmlaI uy;df.ka b,a,d we;ehs jd¾;d fjhs'

fï wjia:djg ysgmq wud;H neis,a rdcmlaI" mú;% jkakswdrÉÑ" bkaÈl wkqreoaO" m%ikak rKúr hk uka;%Sjre we;=¿ taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk uyck ksfhdað;hska msßila tlaj isáhy'