රුවන්වැලි මහා සෑය පුපුරයි!

Ruwanweli Maha Seya
wkqrdOmqr ft;sydisl rejkaue,s uyd iEfha ia:dk y;rlska mqmqrd f.dia we;s nj mqrdúoHd n,OdÍyq lsh;s'

ia:dk y;rlska msmsÍï isÿj we;s wkqrdOmqr wguia:dk mQcd N+ñfha msysgd we;s øෝKhla jQ i¾j{Od;=ka jykafia ;ekam;a lr ;sfnk rejkaje,s uyd iE ffp;H .¾Nh mqrdúoHd ks,OdÍkaf.a wëlaIKh hgf;a läkñka m%;sixialrKh lsÍu i|yd j.lsj hq;a;kag wjOdkh fhduq lsÍug ld,h t<eU we;s nj mqrdúoHd ks,Odßyq msßila fmkajd ÿkay'

f,da mqrd úisr isák ,laI ixLHd; msßilf.a jkaokSh;ajhg m;a f,dalfha mj;sk iaudrl w;ßka Wiu iaudrlhla f,i wkqrdOmqr msysá iaj¾Kud,s iErÿka ye¢kafjhs' tys Wi óg¾ 92la ^wä 300la& yd úYalïNh óg¾ 292 ^wä 950&ls'

jir ye;a;Ejlg jeä ld,hla ;siafia ksis m%;sixialrKhla isÿlr ke;s ffp;Hfha y;/ia fldgqj ^foaj;d fldgqj& wdikakfha isg fmaid j<¨‍ olajd ia:dk y;rlska mshú weig fmfkk oreKq msmsÍï y;rla isÿj we;;a th läkñka ixrlaIKh lsÍu i|yd lsisÿ j.lsjhq;= wdh;khla mshjr f.k fkdue;s nj Tjqyq mejeiQy'

jir ish oyia .Kkdjla ;siafia ffp;H wõjg jeiaig iq<Õg ksrdjrKh fj,d ;sfhkafka' ta ksid iajdNdúlju hï hï wdmodjka isÿfjkjd' tal ldf.j;a wNd.Hla fkfjhs' tfy;a wNd.Hhla ùug fmr ms<shï fhÈh yels fï ia:dkh wfma cd;sl jia;=jla' fïjd .ek wms fmkaj,d ÿkaku iuyrekag yqÕla ßfokjd' wjdikdjlg hï isÿùula isÿ jqjfyd;a w;ska w,a,,d kj;ajkak mq¿jkao@

óg udi lsysmhlg by;§ bkaðfkare ixia:dj od.efí msmsÍ .sh ia:dj,g ms<shï f,i úfYaI ;U má fhdod m%;sixialrKh lsÍula isÿlrk nj mejeiqjd' w¨‍;ajeähdj fuf;la isÿù kE' ckdêm;s;=ud w.ue;s;=ud fï .ek wjOdkh fhduq lr,d fï ia:dk /l.kak ´kE hehs Tjqyq mejeiQy'