බැසිල්ගෙන් නව සංවිධානයක්

basilysgmq wd¾Ól ixj¾Ok weue;s neis,a rdcmlaI uy;df.a kdhl;ajfhka m<d;a iNd yd ysgmq m<d;a md,k uka;%Sjreka uQ,sl lr.;a kj ixúOdkhla f.dvke.Sug mshjr f.k we;'

fuu ixúOdkh f.dvke.Sfuka miq tu m<d;a iNd uka;%Sjreka iy m<d;a md,k wdh;k m%OdkSka le|jd /iaùula ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d cmdkh n,d msg;aj hdug fmrd;=j mj;ajd we;s w;r" tys uQ,sl;ajh f.k lghq;= lr we;af;a o neis,a rdcmlaI uy;d úisks'

fuu ixúOdkh §mjHdma;j Yla;su;a foaYmd,k n,fõ.hla f,i f.dvke.Su i|yd tys m%Odk ixúOdhl Oqrh neis,a rdcmlaI uy;dg ndr§ug ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d mshjr f.k we;'

miq.sh md¾,sfïka;= uy ue;sjrKfha§ uyskao rdcmlaI uy;df.a ch.%yKh fjkqfjka jeä lemùula l< m<d;a iNd iy m<d;a md,k uka;%Sjreka uQ,sl lrf.k fuu ixúOdkh f.dvk.d ;sfí'

fuu ixúOdkfha /iaùï ud,djla §mjHdma;j meje;aùug ie,iqï lr we;s w;r" tys ux., /iaùu ,nk 28 jeksod .ïfmd< k.rfha§ meje;afjk w;r" 2 jeks /iaùu cQ,s ui 01 jeks od nÿ,af,a§ meje;aùug lghq;= fhdod we;' fuu ixúOdkfha m%Odk ;k;=re i|yd lsisÿ md¾,sfïka;= uka;%Sjrfhl= iïnkaO lr fkd.ekSug neis,a rdcmlaI uy;d ;SrKh lr we;ehs ysgmq m<d;a md,k wdh;k m%Odksfhla mejiSh'