නාමල් සිල් අරන් - Photos

namal
W;=ï fmdfidka mqka fmdfyda Èkh Bfhag fh§ ;snqKd' fï fmdfydh ÈkfhaÈ kdu,a rdcmlaI uka;%S;=ud is,a iudokaù wd.ñl lghq;=j, ksr; fj,d'

kdu,a uka;%S;=ud is;=,amõj rcuyd úydria:dkfha§ fmfyjia iudokaù ;snqfKa fï úÈyg'