උගුරු දණ්‌ඩ කපා ගන්නවා

mahinda
;ud fvd,¾ ì,shk 18 la‌ fidrlï lr we;s njg t,a, lrk fpdaokd Tmamq l<fyd;a W.=re oKa‌v lmd.kakd nj ysgmq ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d m%ldY lr we;'

cmdkfha ixpdrhl ksr; jk uyskao rdcmla‍I uy;d trg ghsïia‌ mqj;am;g iïuqL idlÉPdjla‌ ,ndfoñka fï lreKq wkdjrKh lr we;'

2015 § ;ud mrdch ùug fya;=j fou< yd uqia‌,sï ck;dj ;udg tfrysj fm<Uùu nj fyf;u m%ldY lr we;'

bÈß foaYmd,k Ôú;h .ek woyia‌ ola‌jñka foaYmd,k{hka lsisod úY%du fkd.kakd nj;a rdcmla‍I uy;d m%ldY lr ;sfí'