වසර 2000ක් පරණ බටර් කුට්ටිය

 2,000-year-old butter
wh¾,ka;fha fy,l ;Kmsve,s lmñka isá mqoa.,hl=g jir 2000 lg jvd mer‚ ng¾ l=Üáhla yuq ù ;sfí'

fmdf<dfõ óg¾ 3'6 la .eUqßka yuq ù we;s fuu ng¾ l=Üáh rd;a;,a 22 l nßka hqla; nj foaYSh fl!;=ld.drh mjihs'th ;o Öia iqj|lska hqla; nj mejefia'


î'î'iS'