තොණ්‌ඩමන් ආණ්‌ඩුවට

thondamanmd¾,sfïka;= uka;%S wdreuq.ï f;dKa‌vuka uy;df.a kdhl;ajfhka hq;= ,xld j;= lïlre fldx.%ih ,nk i;sfha§ wdKa‌vqj iuÕ tla‌ùug kshñ; hEhs wdKa‌vqfõ fcHIaG weue;sjrfhla‌ Bfha ^14 od& mejiSh'

ta wkqj f;dKa‌vuka uy;dg hymd,k rcfha leìkÜ‌ weue;s Oqrhla‌ o ysñjkq we;s w;r tu mla‍Ifha md¾,sfïka;= uka;%S uq;a;= isj,sx.ï uy;dg ksfhdacH weue;s Oqrhla‌ o ysñjkq we;ehs by; weue;sjrhd i|yka lf<ah'

fï iïnkaOj f;dKa‌vuka uy;d we;=¿ ksfhdað;hka lsysm fokl= fuu i;sfha§ ckdêm;s ffu;%smd, isßfiak uy;d uqK.eiS úfYaI idlÉPdjla‌ o mj;ajkq we;'

tys§ rchg tla‌ùu" bÈß jev lghq;= we;=¿ lreKq /ila‌ ms<sn|j wjika tlÕ;djlg meñfKkq we;ehs o tu weue;sjrhd jeäÿrg;a mejiSh'