ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ 8ක් රජයට

lanka opposition
taldnoaO úmlaIh ksfhdackh lrk tlai;a ck;d ksoyia ikaOdk uka;%Sjreka wg fofkl= hymd,kh i|yd jQ cd;sl rchg tl;=úu i|yd idlÉPd mj;ajd we;ehs rcfha wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

rcfha ksfhdað;hka iu. idlÉPd l< taldnoaO úmlaIfha uka;%Sjre wg fokdf.ka y;a fofkl=u Y%S ,xld ksoyia mlaIh ksfhdackh lrk uka;%Sjreka jk w;r tla wfhla jfï mlaI ksfhdackh lrk uka;%Sjrfhls'

fudjqka tlai;a cd;sl mlaIfha by< ;k;=rla ork weue;sjrfhl= yd ;j;a ‍‍‍fcHIaG weue;sjrfhl= iu.;a Y%S ,xld ksoyia mlaIfha ‍‍‍fcHIaG weue;sjrfhl= iu.;a idlÉPd jg ;=kla mj;ajd we;s njgo i|ykafõ'

fï iïnkaOfhka ,nk i;sfha§ ckdêm;s ffu;%Smd, isßfiak yd w.ue;s rks,a úl%uisxy hk uy;ajreka iu. by; weue;sjreka ;sfokd idlÉPd fldg ;SrKd;aul wjika tlÕ;djlg meñŒugo kshñ;h' ta wkqj fudjqkg ,nd fok j.lSï iïnkaOfhka fuu weue;sjreka ;sfokd w; tu uka;%Sjrekag oekqï §ugo kshñ;h'